19 kwietnia 2021

Nowa lista uprawnień ,,z mocy prawa" z dnia 19.04.2021r.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o opracowaniu nowej listy uprawnień ,,z mocy prawa’’, na podstawie której osoby wnioskujące o wpis do Bazy Usług Rozwojowych, po pozytywnym wyniku weryfikacji przez Administratora, mogą świadczyć usługi rozwojowe z możliwością ich dofinansowania. Nowa lista uprawnień ,,z mocy prawa’’ zastępuje dotychczas obowiązującą listę, dostosowuje uprawnienia do obowiązujących przepisów prawa i obejmuje swym zakresem wszystkie uprawnienia z mocy prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1678), dotychczas zaakceptowane i zweryfikowane pozytywnie przez PARP. Opracowana Lista bazuje na uprawnieniach ,,z mocy prawa’’ dotychczas zaakceptowanych oraz zaopiniowanych pozytywnie przez PARP. Oznacza to, że na liście nie zamieszczono nowych uprawnień z mocy prawa, a jedynie uporządkowano dotychczas obowiązujące.

Obecnie, w celu ujednolicenia wszystkich możliwości wpisu do BUR ,,z mocy prawa’’, na liście znajdują się również uprawnienia wskazane w pkt 1-7 § 7 ust. 5 Rozporządzenia BUR. Uprawnienia z pkt 1-7 z § 7 ust. 5 znajdują się odpowiednio w pkt 1-7 nowej listy. Akty prawne, z których wynikają uprawnienia, o których mowa w pkt 1-7 rozporządzenia BUR częściowo utraciły moc obowiązywania, wobec czego dostosowano je do obowiązujących przepisów prawa [patrz Art. 215 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: ,,Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy’’].

Jednocześnie informujemy, że  zakres zmian nie wpływa na posiadane uprawnienia w BUR, dla których doprecyzowano podstawy prawne (w dniu wejścia w życie zmian, dezaktywacja uprawnienia w systemie spowoduje brak wyświetlania go na liście wyboru uprawnień na profilu Dostawcy usług). Dostawcy usług, którzy posiadają takie uprawnienia będą mogli nadal świadczyć na ich podstawie usługi. Zmiana takich uprawnień powinna następować na etapie kolejnej okresowej weryfikacji - Dostawcy usług będą wybierać zaktualizowane warianty podstaw prawnych, adekwatne do posiadanego uprawnienia.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące uprawnień z mocy prawa zamieszczone są w zakładce uprawnienia z mocy prawa, w której znajdują się m.in. wskazówki dotyczące sposobu zgłoszenia nowych uprawnień z mocy prawa, które dotychczas nie były weryfikowane pod kątem ich zgodności z rozporządzeniem BUR.

Załączniki:

Lista uprawnień z mocy prawa: stan na 19.04.2021

Objaśnienia do listy uprawnień z mocy prawa

 


Opublikowano: 19.04.2021 12:42
Poprawiono: 20.04.2021 11:52
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: