11 marca 2021

Nietypowe znaki towarowe: rodzaje znaków i jak je można przedstawić

Udostępnij

O tym, że znak towarowy może stanowić istotną wartość w majątku przedsiębiorstwa, nikogo nie trzeba przekonywać. Większość przedsiębiorców przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi bada rynek pod kątem czystości oznaczenia, które planuje użyć. Jesteśmy świadomi tego, iż zarejestrowane przez osoby trzecie oznaczenie czy logo, może stanowić przeszkodę dla naszego użycia, o ile oczywiście są spełnione przesłanki formalne odnośnie do identyczności/podobieństwa towarów lub usług, identyczności/podobieństwa oznaczenia i ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd. Gorzej, gdy nasz znak jest podobny do renomowanych znaków towarowych – wówczas ryzyko naruszenia jest znacznie wyższe. Są to jednakże zagadnienia, które mogą być przedmiotem obszernych rozważań w oddzielnym artykule. W niniejszej publikacji chciałabym przybliżyć tematykę nietypowych znaków towarowych.

Przez lata określenie „znak towarowy” przywodziło odbiorcom na myśl oznaczenie słowne, wyraz, sformułowanie, oznaczenie graficzne lub słowno-graficzne. Najstarsze znaki towarowe zazwyczaj przedstawiały nazwisko bądź nazwę firmy producenta, który dane oznaczenie używał w obrocie gospodarczym na swoich produktach. Rozwój technologiczny sprawił, że definicja znaków towarowych musiała ulec zmianie, aby wyeliminować wymóg graficznej przedstawialności. Wymóg ten bowiem blokował możliwość rejestracji nowatorskich znaków towarowych bądź co najmniej bardzo ten proces utrudniał.

Znaki unijne

Procedura rejestracji znaków towarowych korzystających z ochrony na terytorium całej Unii Europejskiej jest aktualnie określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[i]. W tym samym roku 1 października weszły w życie zmiany dotyczące poprzednio obowiązującego Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[ii]. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem 2015/2424[iii], które obowiązuje od 23 marca 2016 r., jednak wprowadzenie części z nich zostało odsunięte w czasie właśnie do 1 października 2017 r. Nowe rozporządzenie 1001/2017 w kwestii merytorycznej nie różniło się od uaktualnionego Rozporządzenia 207/2009. Jedną z odroczonych zmian było zniesienie wymogu graficznej przedstawialności unijnego znaku towarowego.

Art. 4 Rozporządzenia 207/2009 stanowił, iż „Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

Zgodnie z nowym brzmieniem i nowym Rozporządzeniem 1001/2017 wprowadzono następującą definicję oznaczeń, z których może składać się unijny znak towarowy: „Unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:

 1. a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
 2. b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem”) w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego”.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431[iv] uszczegóławia, iż  „Znak towarowy przedstawia się w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, tak aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej jego właścicielowi”.

Zmiany skutkujące ochroną oznaczenia w takiej formie, w jakiej są zgłaszane (ang. „what you see is what you get”), miały prowadzić do wzrostu przejrzystości, dostępności i łatwości wyszukiwania wpisów w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej. Dodatkowo miały zapewnić użytkownikom większą pewność prawną i zmniejszyć liczbę sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych wnoszonych głównie ze względów formalnych.

Znaki krajowe

Na tożsame zmiany w prawie krajowym musieliśmy czekać dwa lata. 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej (PWP)[v]. Jest ona rezultatem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r.[vi] mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim zapewnienie większej spójności systemu unijnych i krajowych znaków towarowych. Jedną z najważniejszych zmian było usunięcie wymogu graficznej przedstawialności znaku.

Przypomnijmy, że przed nowelizacją definicja znaku towarowego[vii] przedstawiała się następująco:

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 1. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”.

Od 16 marca 2019 r. definicja znaku towarowego brzmi:
„1.  Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

 1. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”.

W konsekwencji także przy rejestracji krajowych znaków towarowych od 16 marca 2019 r. znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny.

Dotychczasowy wymóg graficznej przedstawialności nie sprawiał większych kłopotów w przypadku zgłaszania do rejestracji konwencjonalnych znaków towarowych, np. słownych, graficznych czy przestrzennych. Jednak w przypadku znaków zawierających lub stanowiących melodię, hologram czy ruchomy obraz, wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego był problematyczny.

Przedsiębiorcy podejmowali próby rejestracji znaków będących np. sygnałem dźwiękowym, melodią, okrzykiem, odgłosem przyrody. Znaki te były rejestrowane za pomocą zapisu nutowego, przedstawienia amplitudy drgań, kolorowego zapisu widma dźwięku bądź zapisu spektograficznego. Jednakże taka forma nie w każdym przypadku była precyzyjna i dostępna, przykładowo zapis na pięciolinii nie jest możliwy dla każdego dźwięku.

7 zasad Sieckmanna

Motyw 13 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej: „Dyrektywa”) określał, iż "aby osiągnąć cele systemu rejestracji znaków towarowych, a mianowicie zapewnić pewność prawa oraz prawidłowe administrowanie, konieczne jest również wprowadzenie wymogu, iż musi być możliwe przedstawienie oznaczenia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Jeśli przedstawienie oznaczenia daje zadowalające gwarancje w tym zakresie, należy dopuścić każdą właściwą formę tego przedstawienia wykorzystującą ogólnie dostępną technologię, a więc niekoniecznie formę graficzną". Zarówno przepisy Rozporządzenia nr 1001/2017, jaki krajowa nowelizacji PWP, opierały się na wytycznych ze wspomnianej dyrektywy. Zniosła ona bezwzględny wymóg graficznego przedstawienia znaku, ale przedstawienie znaku – niezależnie od tego, w jakiej byłoby to robione formie i technice –  musi cechować się spełnieniem tzw. siedmiu zasad Sieckmanna.

Jakie to zasady?  Na podstawie tak zwanej sprawy Sieckmann rozstrzygniętej wyrokiem ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., sprawa C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt’ wypracowano siedem zasad warunkujących to, że znak towarowy spełnia kryterium przedstawialności. Siedem zasad Sieckmanna tj. lista warunków przedstawienia oznaczenia, aby mogło być znakiem towarowym. Według niej oznaczenie musi być:

 • jasne,
 • precyzyjne,
 • kompletne,
 • łatwo dostępne,
 • zrozumiałe,
 • obiektywne i trwałe,
 • jednoznaczne.

Wyrok Trybunału dotyczył zgłoszenia dla towarów z klasy 35 i usług z klas 41–42 znaku składającego się z czystej substancji chemicznej w postaci estru metylowego kwasu cynamonowego. Było to oznaczenie zapachowe, które zostało przedstawione za pomocą opisu słownego w formie: "balsamicznie owocowy zapach z delikatną nutą cynamonu" oraz wzoru substancji chemicznej tego zapachu z dołączoną próbką zapachową. Trybunał przyznał, że znak towarowy może zawierać oznaczenie, które samo z siebie może nie być postrzegane wzrokowo, pod warunkiem, że reprezentacja znaku da się przedstawić graficznie, zwłaszcza przy użyciu obrazów, linii, symboli, z takim skutkiem, aby każdy podmiot stykający się ze znakiem mógł go precyzyjne zidentyfikować. Przedstawienie to musi być precyzyjne, jasne, obiektywne (w kontekście używania), trwałe oraz łatwo dostępne. Opis zapachu przedstawiony w formie graficznej, nie spełniał tych wymogów, zwłaszcza jasności, precyzyjności i obiektywności. Mógł być bowiem odmiennie interpretowany i subiektywnie rozumiany przez różne stykające się z nim podmioty. Próbka zapachowa nie mogła być uznana za stabilną ani trwałą, ponieważ zapach z upływem czasu ulegał zmianom (utlenianie). Formuła chemiczna nie była zrozumiała, gdyż nie każdy był w stanie ją odczytać,  nie dotyczyła ona zapachu, lecz substancji tworzącej zapach. Wskazanie wzoru chemicznego jako graficznej reprezentacji zapachu nie umożliwiało jego zidentyfikowania z uwagi na różne czynniki np. stężenie, ilość czy temperatura substancji będącej nośnikiem zapachu, które wpływają na sposób zmysłowego odbierania zapachu.

Wyrok w tej sprawie był niejako impulsem do poszukiwań nowej definicji przedstawialności znaku towarowego. Kryterium graficznej przedstawialności zostało zastąpione wskazanymi wcześniej wytycznymi, które miały skutkować większą liczbą zarejestrowanych nietypowych znaków towarowych.

Rodzaje nietypowych znaków towarowych

 • Przestrzenny znak towarowy.

Znaki przestrzenne nie zaliczają się aktualnie do niekonwencjonalnych znaków towarowych, niemniej uważam, że od nich należy zacząć, gdyż ten rodzaj oznaczeń jako pierwszy dał możliwość uzyskania rejestracji na bardziej wyszukane oznaczenia. Znaki przestrzenne to nic innego jak kształty produktu bądź kształty opakowania.

Widok na maskotkę przypominającą misia, która jest ubrana w czarną koszulkę z pomarańczowym napisem OBI. Widok przedstawia maskotkę od frontu oraz z prawego i lewego profilu. Maskotka ma ogon i pomarańczową sierść.

ZTUE 011136223

Znak przestrzenny to przede wszystkim opakowanie towaru np. butelka na napoje, puszka, flakon perfum, opakowania papierowe, różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku itd. Poniżej przykłady opakowań towarów chronionych jako znaki towarowe przestrzenne:

Rysunek butelki z naklejoną etykietą o treści

R.208090

Na znakach przestrzennych mogą występować dodatkowe elementy np. oznaczenia słowne, grafika. Bardzo często okazuje się, że sam kształt produktu nie może uzyskać rejestracji, gdyż jest opisowy tzn. nie będzie w stanie identyfikować pochodzenia produktu. W takiej sytuacji należy rozważyć dodatkowe elementy np. dodanie etykiety z nazwą handlową i wtedy szanse uzyskania ochrony rosną.

W jakiej formie składamy przedstawienie znaku przestrzennego, o którego rejestrację się ubiegamy? W  przypadku znaku towarowego składającego się z kształtu trójwymiarowego lub obejmującego taki kształt, w tym pojemników, opakowań, samego produktu lub ich podobizny znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji graficznej kształtu, w tym obrazów wygenerowanych komputerowo, albo fotografii. Reprodukcja graficzna lub fotograficzna może obejmować różne widoki. Jeżeli przedstawienie nie jest przekazywane drogą elektroniczną, może ono zawierać co najwyżej sześć różnych widoków. Są to wymogi unijne, w przepisach krajowych obowiązują tożsame wymogi formalne z tą różnicą, że w podaniu znaku krajowego należy zamieścić opis znaku z wyjaśnieniem, co on przedstawia i w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany.

 • Znaki dźwiękowe

Znak towarowy dźwiękowy to znak składający się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków. W przypadku znaku towarowego składającego się wyłącznie z dźwięku lub zestawienia dźwięków znak przedstawia się poprzez złożenie pliku dźwiękowego odtwarzającego dany dźwięk lub przez dokładne przedstawienie dźwięku w formie zapisu nutowego.

W przypadku zgłoszeń znaków dźwiękowych, przedstawionych w postaci zapisu nutowego lub przy pomocy oscylogramu, przy zgłoszeniach w formie elektronicznej, zapis nutowy lub oscylogram powinien być złożony w jednym pliku JPEG na jednej stronie.

W przypadku zgłoszeń znaków dźwiękowych w formie papierowej w podaniu o zgłoszenie znaku towarowego zapis nutowy lub oscylogram powinien być umieszczony na jednej odbitce w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm x 8 cm i nie większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Poniżej przykład znaku towarowego przedstawionego jako zapis nutowy.

widok zapisu nutowego. Widać pięciolinię z nutami, a przed nią klucz wiolinowy, trzy znaki chromatyczne oraz metrum 4/4.

R.171836

Na powyższy znak towarowy dźwiękowy pod numerem R.171836 zostało udzielone prawo ochronne przez UP RP na rzecz RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF sp. z o.o. sp.k. z Krakowa. Znak ten został przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 09, 16, 35, 38, 40, 41, 42, 43,  m.in. aparaty do przetwarzania informacji, głośniki, komputery.

Znak dźwiękowy zapisany przy pomocy oscylogramu

widok na zapis dźwiękowy w postaci oscylogramu, przedstawiającego wykres fal dźwiękowych w kolorze zielonym na czarnym tle

ZTUE 012438628

Znak ten został zarejestrowany na rzecz TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION w odniesieniu do towarów i usług w klasach 09, 38 i 42, m.in. „urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej’.

Znak dźwiękowy ZTUE 017592031 zgłoszony w formie pliku audio (przesłuchaj)

Znak ten został zarejestrowany na rzecz Lidl Stiftung & Co. KG dla usług w klasie 35, m.in. usługi handlu detalicznego w zakresie towarów, takich jak żywność, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, środki sanitarne, środki do prania i środki do czyszczenia, kosmetyki, lekarstwa bez recepty, środki ochrony zdrowia.

 • Znak towarowy stanowiący kolor

Znak towarowy stanowiący kolor to znak, który składa się wyłącznie z jednego koloru lub kombinacji kolorów bez konturów. Ten znak przedstawia się w procedurze krajowej z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim. Są to podstawowe kolory, według których klasyfikowane są znaki: czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, złoty, zielony, niebieski, fioletowy, biały, szary, srebrny, brązowy. W razie potrzeby należy określić ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazać, których elementów znaku towarowego dotyczą. Jeżeli znak towarowy jest zgłaszany jako kolor per se, należy zaznaczyć ten fakt w podaniu. W przypadku zgłoszenia, składającego się z kolorów lub układów kolorów, należy określić stały sposób ich połączenia tzn. opisać sposób używania znaku – proporcje, w jakich będą stosowane kolory i ich układ. Znak unijny przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji oznaczenia przedstawiającej wszystkie jego kolory.

Dodanie do znaku kolorowego np. elementów słownych uniemożliwi uzyskanie rejestracji. Taki znak zostanie potraktowany jako znak słowno-graficzny.

Przykłady znaków przedstawiających kolor:

zdjęcie przedstawia prostokąt w pomarańczowym kolorze

R.271601 zarejestrowany na rzecz Orange Brand Services Limited.

Decydując się na zgłoszenie znaku kolorowego pamiętajmy, że nie każdy taki znak będzie mógł być zarejestrowany. Odmowa udzielenia prawa ochronnego jest możliwa gdy np. zgłoszenie zawiera zbyt wiele kolorów, zawiera kolory zwyczajowo stosowane dla danego typu produktów, wskazuje na cechy produktu.

 • Deseń

Znak towarowy stanowiący deseń to znak, który składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów. Znak przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji pokazującej wzór powtórzenia. Do przedstawienia można dołączyć opis zawierający wyjaśnienie, w jaki sposób elementy powtarzają się regularnie. Deseń nie może przedstawiać wzoru oczywistego i powszechnie stosowanego dla danego typu towarów.

Przykłady znaków towarowych stanowiących deseń:

zdjęcie przedstawia geometryczne wzory w postaci granatowych oraz czerwonych linii przecinających się pod kątem prostym na beżowym tle. Linie tworzą wzór w tzw. kratę

ZTUE 000377580 - znak ten został zarejestrowany na rzecz Burberry Limited z Wielkiej Brytanii i jest przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 25, m.in. wyrobów ze skóry, ubrań, nakryć głowy, obuwia oraz tekstyliów.

 • Znak pozycyjny

Znak towarowy pozycyjny to znak ukazujący w określony sposób umieszczenie znaku na produkcie.

Musi on być przedstawiany w zgłoszeniu w taki sposób, aby na reprodukcji znaku (jego graficznym przedstawieniu) było dokładnie ukazane ustawienie znaku pozycyjnego i jego rozmiar lub proporcja w stosunku do stosownego towaru. Elementy nie stanowiące przedmiotu zgłoszenia znaku pozycyjnego muszą być oznaczone jako wyłączone, za pomocą linii przerywanej lub kropkowanej. Do przedstawienia można dołączyć opis zawierający wyjaśnienie sposobu umieszczenia oznaczenia na towarach.

Przykłady znaków towarowych pozycyjnych:

Rysunek przedstawia rzut boczny na ciągnik siodłowy z cysterną - jego lewą oraz prawą stronę. Na drzwiach ciągnika widać zielone koło z żółtym środkiem, natomiast na początku boku cysterny wzór słonecznika w kolorze zielono-żółtym, zaś na końcu boku cysterny - napis

ZTUE  002195675 zarejestrowany na rzecz BP p.l.c. dla paliwa, usług transportowych, produktów chemicznych. 

 • Znak towarowy multimedialny

To znak, składający się z kombinacji obrazu i dźwięku lub taki, który przechodzi w kombinację obrazu i dźwięku. Dodatkowo taki znak może zawierać również słowa czy elementy graficzne. Należy go przedstawić w postaci pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku – taki plik będzie stanowić reprezentację znaku.

Akceptowany przez Urząd Patentowy format takiego pliku audiowizualnego to MP4 i nie może on przekraczać 50MB.

W przypadku dokonywania zgłoszenia elektronicznie plik audiowizualny ze znakiem multimedialnym może być załączony do elektronicznego podania, a w przypadku dokonywania zgłoszenia tradycyjnie w postaci papierowej – powinien być umieszczony na odpowiednim nośniku (np. pendrive, płyta CD, DVD), który jest dołączony do podania.

Przykłady:

ZTUE 017451816 – znak towarowy zarejestrowany na rzecz Fahnen-Gärtner GmbH z Austrii dla towarów w klasach 06, 16 i 24, m.in. Metalowe maszty flagowe, Chorągiewki papierowe (obejrzyj materiał).

ZTUE 017941596 zarejestrowany na rzecz Calzados Helgar, S.A. dla obuwia (obejrzyj materiał). 

 • Znak towarowy ruchomy

Rodzaj znaku składający się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia. Znak należy przedstawić poprzez udostępnienie pliku wideo lub serii następujących po sobie nieruchomych obrazów ukazujących ruch lub zmianę układu. W przypadku wykorzystania nieruchomych obrazów powinny być one ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność.

Plik ze znakiem towarowym ruchomym musi mieć format MP4 i nie może przekraczać 50MB.

W przypadku dokonywania zgłoszenia elektronicznie plik ze znakiem ruchomym może być po prostu załączony do elektronicznego podania, a w przypadku dokonywania zgłoszenia tradycyjnie w postaci papierowej, powinien być umieszczony na odpowiednim nośniku, czyli pendrive, płyta CD, DVD, i dołączony do podania.

ZTUE 008581977 zarejestrowany na rzecz Sony Mobile Communication AB, m.in. dla telefonów komórkowych. Znak wygasł w 2019 r. W opisie znaku użyto następującego sformułowania: „Kolorowy ruchomy znak towarowy. Ruchoma wstęga jest przezroczysta i jak gdyby wykonana z cieczy ("ribbon"). Wstęga powiewa wokół i w sferze graficznej ("sphere"). Ruch trwa około 6 sekund. Wstęga nieruchomieje co około 0,3 sekundy. Momenty nieruchome zaczynają się od początku sekwencji. Pierwszy moment nieruchomy ma miejsce na początku. Ostatni moment nieruchomy (20) pojawia się na końcu sekwencji. Falowanie wstęgo zaczyna się po lewej stronie i kończy po prawej. Konkretne rozłożenie momentów nieruchomych jest następujące: Pierwszy moment nieruchomy, wstęga wchodzi w ramę i powiewa w dolnej części, zanim przesunie się do 2 i 6 momentu. Podczas tej fazy ruchu (w 4 momencie nieruchomym) koniec wstęgi jest pokazany, tworząc efekt stałej wstęgi. Od 6 do 17 momentu nieruchomego, wstęga powiewa nad ramą. Począwszy od 9 momentu nieruchomego wstęga przesuwa się do centrum ramy. Wnętrze sfery jest tego samego koloru co wstęga. Wstęga powiewa wokoło sfery. W 14 momencie nieruchomym wstęga wchodzi do sfery, jakby była popychana do wewnątrz. Od 15 to 17 momentu nieruchomego, wstęga znika za sferą. W 19 i 20 momencie nieruchomym, sfera przesuwa się do oglądającego, powiększając się i rusza”.

 • Znak holograficzny

To znak składający się z elementów holograficznych. Znak przedstawia się poprzez złożenie pliku wideo lub reprodukcji graficznej lub fotograficznej obejmujących widoki niezbędne do wystarczającego zidentyfikowania efektu holograficznego w całości.

widok przedstawia hologram złożony ze sformułowania

ZTUE 012383171 zarejestrowany na rzecz Laboratoires ARKOPHARMA dla towarów w klasie 3 m.in. mydła, olejki eteryczne. Opis znaku: Znak towarowy stanowi hologram złożony ze sformułowania "PLANTE SYSTEM FRANCE" i 4 kółek, tłoczonych w kolorze srebrnym na fioletowym papierze holograficznym z poziomymi refleksami.

 • Znaki inne

W tej kategorii będą mieścić się wszelkie inne znaki towarowe. Warunkiem jest, aby znak nadawał się do odtworzenia w rejestrze w sposób wyraźny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny celem umożliwienia właściwym organom i społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku. Przykładem innych znaków jest zapach. Jak dotąd jedynym zarejestrowanym znakiem zapachowym  był znak ZTUE 000428870 – zapach świeżo skoszonej trawy dla oznaczania piłek tenisowych. Znak został zarejestrowany przez EUIPO w 2000r., rejestracja wygasła na skutek braku przedłużenia ochrony. Znak przedstawiono w zgłoszeniu o rejestrację, jak poniżej:

widok na czarne litery na białym tle, które tworzą angielskojęzyczny napis

Podejmowano przykładowo próby rejestracji zapachu dojrzałej truskawki dla kosmetyków, lecz bezskutecznie. Znaki smakowe, zapachowe nie spełniają warunków określonych w wyroku Sieckmann. Trudno je przedstawić w sposób trwały, precyzyjny i jasny.

Podsumowując, przedsiębiorcy mogą kreować wiele rodzajów znaków towarowych, różnorodność formy zależy już tylko od inwencji twórczej, trendów i uwarunkowań rynkowych. Rozwój nowych technologii i kreatywność zapewne zaowocują wieloma nowymi, ciekawymi znakami towarowymi.

Renata Bugiel

adwokat, partner w kancelarii GKR Legal, www.gkrlegal.pl 

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie wiedzy PARP

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 1/2021


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154).

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 78, str. 1 z późn. zm.).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 341, str. 21 z późn. zm.

[4] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 104, str. 37).

[5] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.).

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 336, str. 1 z późn. zm.).

 

 


Zobacz więcej podobnych artykułów