2 marca 2021

Akredytacja wydana na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest ważna tylko do 31 sierpnia 2021 r.

W związku z nowelizacją przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jest przepisem przejściowym „wygaszającym/eliminującym” z obrotu prawnego dotychczas funkcjonujące akredytacje oraz stanowi, iż: akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Jeżeli kształcenie ustawiczne w danej formie kończy się przed 31 sierpnia 2021r. wówczas akredytacja traci swoją ważność.

Administrator Bazy Usług Rozwojowych 1 września 2021 r. dokona blokady uprawnień załączonych w Karcie Dostawcy dotyczących akredytacji wydanych na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kryteriach przyznania nowej akredytacji, zalecamy kontakt z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty.

Zgodnie z powyższym informujemy, że usługi rozwojowe opublikowane w systemie Bazy Usług Rozwojowych, zgodnie z akredytacją wydaną na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, powinny zakończyć się przed lub z dniem 31 sierpnia 2021 r


Opublikowano: 02.03.2021 08:35
Poprawiono: 17.03.2021 16:08
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: