17 grudnia 2020

Doraźne audyty funkcjonowania dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz doraźne audyty usług rozwojowych publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych

W uzupełnieniu  komunikatu z dnia 9 lipca 2020 r. dotyczącego prowadzenia audytów funkcjonowania dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych (Audyt funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych) informujemy, że począwszy od 18 grudnia 2020 r. będą prowadzone doraźne audyty funkcjonowania dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz doraźne audyty usług rozwojowych publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Działania audytowe będą prowadzone przez niezależne instytucje działające na zlecenie PARP, wybrane w drodze postępowania prawo zamówień publicznych.

Zasady prowadzenia audytów doraźnych reguluje Podrozdział 4.1 „Procedura przeprowadzenia audytu funkcjonowania dostawcy usług w Bazie” załącznika nr 4 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, który stanowi m.in., że:  

Wszczęcie audytu funkcjonowania Dostawcy Usług w Bazie może wynikać z planowych działań Agencji lub może być doraźną reakcją na uprawdopodobnione informacje o potencjalnej niezgodności danych podanych przez Dostawcę Usług w Karcie Dostawcy Usług ze stanem faktycznym (w tym związanych z praktycznym stosowaniem wymagań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości usług). PARP lub inne upoważnione do tego osoby lub instytucje przekazują Dostawcy Usług, który podlega audytowi, zawiadomienie o mającym odbyć się audycie.

Zawiadomienie jest przekazywane co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wszczęciem działań audytowych. Zasada ta nie dotyczy audytu przeprowadzanego w trybie doraźnym, który nie wymaga wcześniejszego powiadomienia (może dotyczyć zarówno audytu w siedzibie Dostawcy Usług, jak i audytu usługi rozwojowej).


Opublikowano: 17.12.2020 18:55
Poprawiono: 17.12.2020 18:55
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: