8 września 2020

Aktualizacja instrukcji wypełnienia Karty Usług w Bazie Usług Rozwojowych

Informujemy, że w związku uruchomieniem nowej odsłony Bazy Usług Rozwojowych, od 7 września 2020 r. aktualizacji ulega Instrukcja wypełniania Kart Usług dla każdego podrodzaju usług. Zmienione zostały także limity znaków w poszczególnych polach. Limit znaków w polach „Cel biznesowy” i „Cel edukacyjny” wynosi obecnie 500 znaków, a w polach „Informacje dodatkowe” i „Warunki uczestnictwa”  wynosi 200 znaków. Natomiast pole „Efekty uczenia się” ma zwiększony limit znaków do 10 tys.

Główne zmiany dotyczą następujących zagadnień:

  • Opisu celu edukacyjnego.

Zmiana sposobu opisu z „języka efektów uczenia się” na wskazanie podejmowanych działań, do jakich zostanie przygotowany uczestnik po zakończeniu usługi. Przykładowe opisy celu edukacyjnego dla każdego podrodzaju usług zostały zamieszczone w Instrukcji wypełniania Karty Usług.

  • Opis efektów uczenia się.

Dostawca usług wskazuje kluczowe umiejętności, które ma osiągnąć użytkownik usługi, poprzez zastosowanie czasowników operacyjnych, np. „charakteryzuje”, „definiuje”, „identyfikuje”, „ocenia”, „omawia”, „określa”, „planuje”, „tworzy”.

Umiejętności oznaczają zdolność do prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadania lub funkcji. Przez „prawidłowe wykonywanie” rozumie się wykorzystywanie w działaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz stosowanie się do norm społecznych, w szczególności odnoszących się do danego rodzaju działalności.

Efekty uczenia się powinny być: jednoznaczne, realne, możliwe do zweryfikowania, zrozumiałe dla potencjalnych uczestników usługi. Przykładowe opisy efektów uczenia się dla każdego podrodzaju usług zostały zamieszczone w Instrukcji wypełniania Karty Usług.

  • Liczba uczestników.

Utworzono dodatkowe pole obligatoryjne „Minimalna liczba uczestników”.

  • Ramowy program usługi

W przypadku usługi kończącej się uzyskaniem kwalifikacji, konieczne jest przedstawienie metod wykorzystywanych do sprawdzenia efektów uczenia się określonych w usłudze, np. egzamin ustny, egzamin pisemny, wykonywanie określonych czynności.

Dodatkowo zaleca się wskazanie warunków organizacyjnych przeprowadzanego szkolenia, jeżeli takowe występują, np. podział na grupy, liczba przydzielonych stanowisk na grupę i jakie elementy wchodzą w jego skład. 

  • Osoby prowadzące usługę.

Dotychczasowe, opcjonalne pola dotyczące wykształcenia i doświadczenia osób prowadzących usługę zostały przekształcone w jedno obligatoryjne pole „Opis doświadczenia”.

  • Cena usługi.

W przypadku usługi, która kończy się zdobyciem kwalifikacji zarejestrowanej w ZRK lub kwalifikacji innych niż ZRK utworzono dodatkowe pola obligatoryjne: „w tym koszt walidacji”, „w tym koszt certyfikowania”. Tym samym zniesiono obowiązek wskazywania składowych kosztów usługi (cena szkolenia, cena walidacji i cena certyfikacji) w polu „Dodatkowe informacje o usłudze”.

  • Karta usługi „E-learning”

Zniesiono pola harmonogramu oraz utworzono dodatkowe pole obligatoryjne „Liczba slajdów”.

  • Karta usługi „Egzamin”.

Usługa, która została opublikowana jako Karta Usługi „Egzamin” prowadzi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej w ZRK lub kwalifikacji innych niż ZRK. Taka usługa nie może kończyć się nabyciem kompetencji.

 

Opublikowano: 08.09.2020 13:11
Poprawiono: 14.09.2020 09:35
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: