W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678) rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma obecnie charakter otwarty.

Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 5 rozporządzenia BUR uznaje się, że podmiot świadczący usługi rozwojowe, który:

 1. jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy;
 2. posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
 3. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60);
 4. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.));
 5. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 6. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089);
 7. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452);
 8. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot

- spełnia wymagania w zakresie należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług.

Oznacza to, że podmioty nieposiadające certyfikatu/akredytacji, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 (Lista certyfikatów/akredytacji) lub uprawnień wymienionych w § 7 ust. 5 pkt 1-7 rozporządzenia BUR mogą już korzystać z nowego wariantu rejestracji w Bazie, w zakresie możliwości świadczenia usług z możliwością dofinansowania. W tym celu PARP wprowadziła pomocniczą listę uprawnień „z mocy prawa” zweryfikowanych w zakresie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8.

Aby uzyskać wpis do BUR na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa wymienionych w § 7 ust. 5 pkt 1-7 oraz 8 rozporządzenia BUR, w trakcie rejestracji podmiotu, po wybraniu z listy rozwijanej uprawnienia, należy wskazać odwołanie do adekwatnej podstawy prawnej, datę ważności uprawnienia, rodzaj usługi, podrodzaj usługi, zakres uprawnień oraz dołączyć scan dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

PARP będzie aktualizowała listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 na podstawie oceny zgłaszanych podczas wpisu do Bazy uprawnień „z mocy prawa”.

 

Aktualna lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 10.07.2020 r.
Formularz zgłaszania uprawnień z "mocy prawa"

 

Nasz poradnik to opracowane w przystępnej formie kompendium praktycznej wiedzy dla przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych ofertą usług rozwojowych zamieszczoną w portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Publikacja zawiera m.in. przydatne informacje na temat Podmiotowego Systemu Finansowania, definicji usług rozwojowych, nowych funkcjonalności serwisu oraz sposobów uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnik jest zupełnie darmowy i można go pobrać po kliknięciu w poniższy link. Zapraszamy do korzystania!

Poradnik dla przedsiębiorców (Pobierz)

Filmy instruktażowe to przygotowane z myślą o naszych użytkownikach wirtualne instrukcje na temat obsługi systemu wraz z samouczkiem rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas prezentacje, pełne praktycznej wiedzy, pomogą użytkownikom poznać i zrozumieć system informatyczny Bazy.

1) Rejestracja użytkownika indywidualnego

Rejestracja użytkownika - instrukcja video

 

2) Rejestracja Podmiotu – Karta Podmiotu

Baza Usług Rozwojowych - Rejestracja Podmiotu – Karta Podmiotu

 

3) Rejestracja Podmiotu – Karta Podmiotu – Kryteria dodatkowe

Baza Usług Rozwojowych - Rejestracja Podmiotu – Karta Podmiotu – Kryteria dodatkowe

 

Chociaż polscy przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z inwestowania w rozwój swoich pracowników, nie potrafią precyzyjnie oszacować wartości posiadanych zasobów ludzkich. Wynika to z braku sprawdzonych narzędzi, które umożliwiałyby dokonanie takiej wyceny. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stworzyła Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL).

NKL jest intuicyjną aplikacją umożliwiającą dokonanie kompleksowej diagnozy posiadanych zasobów. Uwzględnia ona nie tylko zastane dane ilościowe i jakościowe, ale daje możliwość skorzystania z wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników na potrzeby wyceny. Jego funkcjonalność nie ogranicza się tylko do gromadzenia danych. Ich interpretacja zapewniona zostaje w postaci praktycznych wskazówek dotyczących uzyskanych wyników z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu badania możliwe jest generowanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych. Sprawozdania wewnętrzne tworzone być mogą w celu wspomagania procesu zarządzania zasobami ludzkimi, analizy ich końcowej efektywności oraz eliminacji barier utrudniających skuteczną politykę w tym zakresie. Dzięki raportom zewnętrznym możliwe będzie natomiast upublicznienie informacji o kapitale ludzkim potencjalnym odbiorcom usytuowanym poza przedsiębiorstwem.

Dzięki NKL:

 • Dokonasz diagnozy kapitału ludzkiego swojego przedsiębiorstwa,
 • Zmierzysz wartość kapitału ludzkiego swojej firmy,
 • Wzbogacisz swój dział kadr/HR w kompetencje umożliwiające planowanie strategiczne
 • Będziesz mógł lepiej kontrolować koszty personalne,
 • Poznasz mocne strony oraz szanse rynkowe swojej firmy w formie raportu dedykowanego akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom,
 • Dowiesz się, czy podjęte przez Ciebie projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w Twojej firmie przyniosły rezultaty.

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego powstało w ramach projektu realizowanego przez PARP pn. „Kapitał ludzki jak element wartości przedsiębiorstwa” w ramach poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przejdź do Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego.

Na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, PARP pomocniczo prowadzi listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji, potwierdzających spełnianie warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) .

Jednym z warunków wpisu dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków europejskich jest posiadanie stosownego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację, stanowiących podstawę do uznania, czy podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych.

Na listę prowadzoną przez PARP mogą zostać wpisane certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które spełniają warunki określone w ww. rozporządzeniu. Szczegółowe informacje nt. zakresu warunków określonych dla certyfikatów znajdują się w treści Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji.

Kto może zgłosić nowy certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji?

Zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji może dokonać każdy podmiot ubiegający się o wpis do Bazy lub inny podmiot zainteresowany wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na ww. listę.

Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym terminie za pomocą Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

1. w wersji papierowej, w formie wydruku przesyłając podpisany dokument na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Pańska 81/83

00-834 Warszawa

z dopiskiem „Zgłoszenie certyfikatu/akredytacji”

lub

2. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

lub

3. przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Decyzja PARP o przyjęciu lub odmowie nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w ramach wyniku oceny wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych.

Pozytywny wynik oceny spowoduje umieszczenie certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na liście certyfikatów/akredytacji, która to lista jest wykorzystywana w procesie weryfikacji wniosków o wpis do Bazy.

 

Formularz zgłoszenia certyfikatu/akredytacji
Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 31.01.2020 r.
Zgłoś błąd