Pomoc

Lista uprawnień „z mocy prawa”


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678) rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma obecnie charakter otwarty.

Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 5 rozporządzenia BUR uznaje się, że podmiot świadczący usługi rozwojowe, który:

  1. jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy;
  2. posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
  3. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60);
  4. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.));
  5. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  6. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089);
  7. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452);
  8. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot

- spełnia wymagania w zakresie należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług.

Oznacza to, że podmioty nieposiadające certyfikatu/akredytacji, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 (Lista certyfikatów/akredytacji) lub uprawnień wymienionych w § 7 ust. 5 pkt 1-7 rozporządzenia BUR mogą już korzystać z nowego wariantu rejestracji w Bazie, w zakresie możliwości świadczenia usług z możliwością dofinansowania. W tym celu PARP wprowadziła pomocniczą listę uprawnień „z mocy prawa” zweryfikowanych w zakresie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8.

Aby uzyskać wpis do BUR na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa wymienionych w § 7 ust. 5 pkt 1-7 oraz 8 rozporządzenia BUR, w trakcie rejestracji podmiotu, po wybraniu z listy rozwijanej uprawnienia, należy wskazać odwołanie do adekwatnej podstawy prawnej, datę ważności uprawnienia, rodzaj usługi, podrodzaj usługi, zakres uprawnień oraz dołączyć scan dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

PARP będzie aktualizowała listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 na podstawie oceny zgłaszanych podczas wpisu do Bazy uprawnień „z mocy prawa”.

 

Aktualna lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 10.07.2020 r.
Formularz zgłaszania uprawnień z "mocy prawa"

 

Zgłoś błąd