FAQ


 1. Kto i w jaki sposób może uzyskać wpis do Bazy?

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi rozwojowe tj. szkolenia i doradztwo. W celu uzyskania wpisu do Bazy należy założyć imienne konto osobiste a następnie wypełnić i złożyć za pośrednictwem Bazy formularz rejestracyjny podmiotu (Karta Podmiotu) oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie. Więcej informacji na temat przebiegu procesu rejestracji znajduje się w zakładce „POMOC” oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych.

 1. Czy założenie konta oraz prezentowanie oferty wiąże się z płatnościami?

Baza Usług Rozwojowych jest narzędziem powszechnie dostępnym i bezpłatnym.

 1. Czy jest jakiś określony termin aplikowania o wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie ?

Nie. Wnioskować o wpis do Bazy można w trybie ciągłym.

 1. Chcę zarejestrować firmę w Bazie. System wymaga ode mnie podania nr PESEL.

Utworzenie konta indywidualnego i podanie danych, w tym nr PESEL, osoby/pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie profilu Podmiotu jest konieczne, aby uzyskać możliwość publikacji swojej oferty usług rozwojowych w Bazie. Dane osobowe zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych podlegają ochronie i przetwarzaniu przez Administratora Bazy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania konta użytkownika i utworzenia profilu podmiotu (Karty Podmiotu).

 1. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc wpisać swoją firmę do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie?

O wpis do BUR z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty, które:

 1. posiadają potencjał techniczny do należytego świadczenia usług,
 2. posiadają potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług,
 3. posiadają potencjał kadrowy - zapewniają realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,
 4. przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej,
 5. posiadają system zapewnienia jakości usług.

Ad. I. Podmiot spełnia wymagania dot. potencjału technicznego, jeżeli:

 • posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych;
 • dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do rejestru, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu;
 • prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane usługobiorców.

Ad. II. Podmiot spełnia wymagania dot. potencjału ekonomicznego, jeżeli:

 • nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym; 
 • nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Ad. III. Podmiot spełnia wymagania dot. potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług

Ad. IV. Podmiot przestrzega zasad etyki zawodowej, jeżeli:

 • przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego,
 • zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach,
 • świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze,
 • zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.

Ad. V. Podmiot spełnia wymagania w zakresie systemu zapewnienia, jakości usług, jeżeli:

 1. posiada certyfikat lub dokument potwierdzający akredytację spełniający warunki określone przez PARP i wprowadzone ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. 2017 poz. 1678). PARP pomocniczo prowadzi listę ww. certyfikatów i akredytacji spełniających wymagania przewidziane w rozporządzeniu – aktualna lista znajduje się pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji lub
 2. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych wynikające z odrębnych przepisów prawa (podmioty świadczące usługi szkoleniowe na podstawie uprawnień wynikających z odrębnych przepisów prawa mogą uzyskać wpis w zakresie świadczenia wyłącznie tych usług bez konieczności posiadania certyfikatu), czyli:

1) jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy,

2) posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60),

4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.1),

5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

6) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089),

7) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452),

8) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot. (PARP pomocniczo prowadzi listę ww. uprawnień „z mocy prawa” spełniających wymagania przewidziane w rozporządzeniu – aktualna lista znajduje się pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-uprawnien-z-mocy-prawa)

      6. Wypełniłem kartę podmiotu i zaakceptowałem oświadczenie. Czy to już wszystkie formalności i proces weryfikacji może się rozpocząć?

W przypadku podmiotów ubiegających się o wpis do Bazy Usług Rozwojowych bez możliwości świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych akceptacja oświadczenia rozpoczyna proces weryfikacji przez Administratora Bazy.

Podmioty ubiegające się o wpis z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych zobowiązane są przesłać podpisane oświadczenie do siedziby PARP:

- w wersji papierowej, w formie wydruku, na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem „Oświadczenie o zgodności danych”

lub

- w formie elektronicznej przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wpływ oświadczenia do PARP  uruchamia proces weryfikacji przez Administratora.

 1. Jaki jest termin na weryfikację wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych?

W przypadku wpisu komercyjnego weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia zaakceptowania w Bazie przez Podmiot oświadczenia o zgodności danych.

W przypadku wpisu z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie, weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia wpływu do PARP zaakceptowanego przez Podmiot oświadczenia o zgodności danych.

W  przypadku  stwierdzenia we wniosku uchybień  formalnych Administrator  Bazy zwraca się o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania do Podmiotu za pośrednictwem Bazy. Do dnia złożenia przez Podmiot poprawionego wniosku oraz nowego oświadczenia o zgodności danych (w przypadku ubiegania się o wpis z dofinansowaniem) bieg terminu na weryfikację ulega zawieszeniu.

 1. Wysłałam Kartę podmiotu do weryfikacji, ale chciałam coś poprawić. Jak mogę edytować kartę?

Podmiot nie ma możliwości edytowania i modyfikowania Karty Podmiotu po przesłaniu jej do weryfikacji aż do czasu zakończenia tego procesu przez Administratora. Edycja Karty podmiotu możliwa jest dopiero po uzyskaniu wpisu do Bazy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Podmiot zostanie wezwany do uzupełnienia danych lub złożenia wyjaśnień przez Administratora weryfikującego Kartę Podmiotu.

W indywidualnych przypadkach, gdy Podmiot przekaże do weryfikacji niekompletną Kartę Podmiotu prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Gdzie znajdę komentarz od Administratora?

Po zalogowaniu się należy wybrać: „Chcę pracować jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, obok nazwy podmiotu wybrać opcję edytuj lub podgląd. Komentarze widoczne są poniżej Karty podmiotu Komentarze [Rozwiń].

 1. Kto ma wgląd do danych umieszczonych w Karcie podmiotu, w tym o posiadanych certyfikatach?

Dane umieszczone w części I i II Karty Podmiotu (Informacje Podstawowe) będą widoczne dla wszystkich użytkowników Bazy Usług Rozwojowych. Jeżeli informacje o posiadanych certyfikatach zostały wskazane wyłącznie w ramach kryteriów dodatkowych, będą one widoczne jedynie dla Administratora.

 1. Mamy wpis dla podmiotów oferujących usługi komercyjne. Czy w przyszłości będziemy mogli rozszerzyć oferty o szkolenia dofinansowane?

Tak. Każdy podmiot może rozszerzyć wpis o możliwość oferowania szkoleń z dofinansowaniem. Wówczas konieczne jest wypełnienie Kryteriów dodatkowych oraz przesłanie Karty Podmiotu do ponownej weryfikacji oraz złożenie oświadczenia o zgodności danych. Tocząca się weryfikacja nie powoduje zablokowania możliwości publikowania przez podmiot ofert komercyjnych (zgodnie z przyznanymi wcześniej uprawnieniami).

 1. Jak dodać usługę?

Trzeba zalogować się do systemu, kliknąć „Pracuj jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, następnie przy nazwie firmy po prawej stronie kliknąć na przycisk pracuj jako -> moduł użytkownika -> moje usługi-> dodaj usługę.

 1. Kto może korzystać z oferty szkoleń?

Baza jest portalem dostępnym dla każdego użytkownika – zapisywanie się na usługi jest możliwe po utworzeniu konta w systemie. Konto może utworzyć zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo.

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie.

Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna możliwa sytuacja, w której można pozyskać dofinansowanie na udział w usłudze.

Inne, niepowiązane z Bazą możliwości dofinansowania będzie można wyszukać na stronie Ministerstwa Rozwoju:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/.

Korzystanie z usług rozwojowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej możliwe jest też na zasadach komercyjnych tj., kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika.

 1. Jak mogę wysłać pracownika na szkolenie?

Pracodawca, który chce delegować swojego pracownika/-ów na szkolenie powinien utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Pracownik natomiast powinien w tym celu zarejestrować się w Bazie (utworzyć indywidualne konto imienne). Kolejnym krokiem, który umożliwi zgłoszenie pracownika/-ów na szkolenie jest zaproszenie go/ich do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (pracodawcy) jako pracownika. Można to uczynić na dwa sposoby:

 1. Pracownik po zalogowaniu na swoje konto indywidualne, z zakładki Zaproszenia / wnioski wnioskuje do pracodawcy o dodanie go do profilu Uczestnika Instytucjonalnego jako pracownik (niezbędne jest podanie numeru NIP pracodawcy). Wniosek przesyłany jest do pracodawcy i oczekuje na jego akceptację.
 2. Pracodawca po zalogowaniu na swoje konto indywidualne wybiera opcję „Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny” a następnie obok nazwy firmy klika w przycisk PLAY (kółko z trójkątem w środku „pracuj jako”). Następnie z zakładki „Pracownicy” wysyła do swoich pracowników zaproszenia o dołączenie pracowników do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (konieczne jest podanie numeru PESEL pracowników). Zaproszenie przesyłane jest do pracownika i oczekuje na jego akceptację.

Po dodaniu wszystkich pracowników do profilu firmy pracodawca wybiera usługę, z której chce skorzystać i wybiera opcję „Zapisz na usługę”. W formularzu zgłoszeniowym na usługę pracodawca wskazuję, którzy pracownicy będą uczestniczyli w danej usłudze. Dokonując zapisu na usługę, na którą przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie od Operatora, przy nazwisku pracownika należy z listy rozwijanej wybrać przyznany przez Operatora numer ID wsparcia. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

 1. Jak mogę zapisać się na usługę jeżeli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w celu zgłoszenia się na szkolenie również powinna utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Następnie dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego jako pracownik, w sposób opisany w pytaniu powyżej. Dokonując zapisu na usługę w formularzu zgłoszeniowym wskazuje siebie jako pracownika, który będzie uczestniczył w danej usłudze. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

 1. Otrzymałem dofinansowanie na usługę jednak nie widzę ID wsparcia na moim koncie.

ID wsparcia w Bazie nadaje Operator, czyli podmiot, z którym podpisali Państwo umowę o dofinansowanie. W przypadku, kiedy ID wsparcia nie pojawia się zalecamy kontakt z Operatorem.

 1. Jak odzyskać hasło?

Należy skorzystać z funkcji „odzyskaj hasło”, dostępnej w oknie logowania (na dole).

 1. Jak odblokować zablokowane konto?

Jeżeli blokada spowodowana jest przekroczoną liczbą błędnych logowań to zostanie ona automatycznie usunięta po 30 minutach.

 1. Jak zaktualizować dane? Czy trzeba przesyłać ponownie kartę do weryfikacji?

Aby zaktualizować dane w Karcie podmiotu należy się zalogować na swoje dane, następnie wybrać „Pracuj jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, obok nazwy podmiotu wybrać opcje edytuj.

Jeśli zmieniamy dane dotyczące firmy (NIP, REGON, forma prawna, adres), po aktualizacji danych Kartę Podmiotu trzeba przekazać do weryfikacji i wygenerować nowe oświadczenie o zgodności danych, natomiast, jeśli zmiana danych dotyczy np. dodania opisu doświadczenia firmy, przycisk zaktualizuj dane pozwoli nam na zmianę wybranych informacji bez konieczności przekazania Karty Podmiotu do kolejnej weryfikacji.

W przypadku przekazania Karty, tocząca się weryfikacja nie powoduje zablokowania możliwości publikowania przez podmiot ofert zgodnie z dotychczasowymi uprawnieniami.

 1. Chcemy umieścić ofertę wszystkich naszych szkoleń, ale nie chcemy podawać dokładnych dat realizacji.

Pole „Data realizacji usługi” jest polem obowiązkowym. Usługę można opublikować najpóźniej na 5 dni przed jej rozpoczęciem. Polem obowiązkowym jest również harmonogram usługi. Powinien on zostać uzupełniony minimum 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi.

 1. Chcemy dodać usługi zamknięte, ale bez podania konkretnego podmiotu dla którego będzie realizowana usługa. Jak to zrobić?

Publikując usługę zamkniętą należy wskazać podmiot, dla którego będzie ona realizowana. Po wskazaniu w Karcie Usługi w polu "Dostępność usługi", iż usługa ma być usługą zamkniętą system poprosi o podanie  numeru NIP przedsiębiorcy, numeru PESEL (w przypadku osób prywatnych) lub numeru ogłoszenia z „giełdy usług” jeżeli usługa jest odpowiedzią na zgłoszone przez firmę zapotrzebowanie na tzw. tablicy ogłoszeń. Przy szkoleniach zamkniętych również należy podać datę i miejsce szkolenia. Usługa zamknięta będzie dostępna dla wybranych użytkowników wskazanych w Karcie Usługi.

 1. Czy w trakcie rejestracji do Bazy muszę mieć aktywną firmę oraz jak długo musi być aktywna? Co w przypadku zawieszenia działalności?

Nie ma obostrzeń związanych z długością okresu prowadzenia działalności oraz ewentualnymi okresami przerwy w prowadzeniu działalności. W Bazie może znaleźć się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi w obszarze edukacji i rozwoju oraz prowadzi aktywną działalność.

 1. Czy w przypadku, gdy osoba dołączona do profilu firmy zwolni się z pracy można ograniczyć jej uprawnienia w dostępie do systemu w ramach tego profilu?

Dane w Karcie Podmiotu można edytować m.in. zmianie może podlegać lista osób posiadających uprawnienia do wprowadzania w imieniu podmiotu danych do systemu. Aby kogoś dodać/usunąć należy po zalogować się, wybrać opcję „Pracuj jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, następnie „Pracuj jako”. W module użytkownika należy wybrać opcję Osoby zarządzające profilem.

Pracownik może również sam zawnioskować o zarządzanie profilem. Po zalogowaniu się, jako uczestnik indywidualny musi wybrać zakładkę Zaproszenia / wnioski.

 1. Czy jako podmiot świadczący usługi rozwojowe musimy je rozdzielać na szkolenia z dofinansowaniem oraz szkolenia komercyjne?

Podmiot, który uzyskał wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług dofinansowanych nie musi wyodrębniać usług dla przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie. W tej samej usłudze mogą uczestniczyć zarówno osoby, które zakupiły ją komercyjnie, jak i takie, które podpisały umowę wsparcia z Operatorem i uzyskały dofinansowanie.

 1. Otrzymałem komunikat, że opublikowana przeze mnie usługa została zablokowana. Jak mogę ją odblokować?

W przypadku zablokowania usługi Karta Usługi nie podlega dalszym modyfikacjom ze strony usługodawcy. Przyczyną zablokowania karty usługi jest jej opublikowanie w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych. Konsekwencją zablokowania karty będzie brak możliwości świadczenia tej usługi z możliwością dofinansowania.

Zgłoś błąd