Pomoc

Pytania przekrojowe

1. Czy jest konieczność wprowadzania zmian w Kartach Usług opublikowanych przed wprowadzeniem standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu?

Zmiany są konieczne do wprowadzenia w przypadku usług, które nie mogą odbywać się stacjonarnie, a usługodawca planuje je zrealizować w formie zdalnej. W przypadku Kart Usług opublikowanych przed zmianą, jak również usług już realizowanych, należy zmienić Kartę Usługi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi usługi zdalnej

2. Jak należy publikować nowe Karty Usług?

Karta usługi realizowanej w formie zdalnej musi być opublikowana zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi usługi zdalnej

3. Usługa rozpoczyna się za 3 dni. Nowe wytyczne zostały opublikowane 23.03.2020r., czy mam zmienić usługę stacjonarną na zdalną? Baza mi nie pozwala, mam opublikować nową usługę? Przecież zmieni się termin usługi i numer itp.

Jeżeli są osoby, które dokonały zapisu na usługę realizowaną stacjonarnie oraz podtrzymują chęć uczestnictwa w niej, nie ma obowiązku zmiany formy tej usługi.
Jeżeli wystąpiła konieczność zmiany usługi na zdalną należy dokonać zmian w Karcie Usługi zgodnie z Instrukcją wypełnienia Karty Usługi świadczonej zdalnie.
Jeżeli niezbędna jest zmiana w zakresie pól, których edycja nie jest już możliwa, należy założyć nową Kartę Usługi.

4. Czy wszystkie usługi muszę zmienić na zdalne? Czy to obowiązkowe?

Konieczność zmiany formy świadczenia usługi dotyczy wyłącznie tych szkoleń, które z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą odbywać się stacjonarnie.

5. Według nowych wytycznych maksymalna liczba uczestników usługi nie może przekraczać 15 osób. Czy można zwiększać liczebność grupy?

Limit 15 osób w grupie szkoleniowej nie dotyczy studiów podyplomowych (niezależnie od terminu ich rozpoczęcia) oraz innych usług, których realizacja rozpoczęła się przed dniem ogłoszenia wytycznych, a także tych usług, które jeszcze się nie rozpoczęły, ale do 23.03.2020 r. zostały już podpisane z Operatorami umowy na ich realizację w grupach liczących więcej niż 15 osób.

6. W jaki sposób będzie odbywał się monitoring usług doradczych prowadzonych zdalnie?

Rekomendujemy, aby w trakcie trwającej usługi doradczej osoba prowadząca monitoring zadzwoniła do doradcy w celu uzyskania możliwości dołączenia do usługi.

7. Czy na potrzeby monitoringu i kontroli wszystkie usługi muszą być nagrywane?

W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, studia podyplomowe, egzamin, usługa o charakterze zawodowym), usługa musi być rejestrowana / nagrywana.
Udostępnienie nagrania do celów utrwalenia efektów uczenia się jest opcjonalne, tzn. uzależnione od zgody trenera. Natomiast samo nagrywanie usługi i udostępnianie nagrania do celów kontroli / audytu nie wymaga zgody trenera, tzn. jest obligatoryjne. Jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas usługa nie może się odbyć.

8. Jeżeli usługi muszą być nagrywane, to komu będą udostępniane?

Nagrywanie usługi oraz udostępnianie nagrania będzie służyło tylko do celów kontroli / audytu i nigdzie nie będzie rozpowszechniane. Udostępnienie nagrania do celów utrwalenia efektów uczenia się jest opcjonalne, tzn. uzależnione od zgody trenera. Nie ma obowiązku rejestrowania/ nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być utrwalony trener.

9. Jak należy potwierdzić przeprowadzenie usługi doradczej?

Doradca przygotowuje i podpisuje wypełniony formularz wykonania usługi doradczej
i przesyła go mailem do uczestnika. Uczestnik nie musi go drukować i podpisywać – wystarczy, że mailowo prześle go do Operatora wraz oświadczeniem potwierdzającym wykonanie usługi, przedstawionej przez doradcę w formularzu. Jeżeli uczestnik doradztwa jest kierowany na nie przez swojego pracodawcę, wówczas pracodawca również powinien wyrazić mailowo akceptację.

10. W związku ze zmianą formy realizowanych usług, czy możemy wydłużyć termin realizacji usługi?

Wydłużenie terminu realizacji usługi jest możliwe wyłącznie za zgodą Operatora udzielającego wsparcia na usługę.

11. W ramach studiów podyplomowych wśród uczestników tylko jedna osoba posiada wsparcie z dofinansowaniem. Czy obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi (i udokumentowania tego) rzeczywiście odnosi się do wszystkich uczestników, czy tylko uczestników posiadających wsparcie z EFS?

Obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi odnosi się tylko do uczestników posiadających wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fakt uzyskania akceptacji winien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej.

Zgłoś błąd