Pomoc

Zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług


Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

  1. Liczebność grup szkoleniowych.

Dla studiów podyplomowych (niezależnie od terminu ich rozpoczęcia) oraz dla innych usług, których realizacja rozpoczęła się przed dniem ogłoszenia pierwszej wersji Wytycznych oraz dla usług, które jeszcze się nie rozpoczęły ale do dnia 23.03.2020 r. zostały już podpisane z Operatorami umowy na ich realizację w grupach liczących więcej niż 15 osób, nie obowiązuje limit 15 osób w grupie szkoleniowej.

  1. Zmiana w sposobie potwierdzania wykonania usługi doradczej

Formularz wykonania usługi doradczej przygotowuje doradca, a następnie podpisuje go i przesyła mailem do Uczestnika doradztwa, który po zapoznaniu się z nim przekazuje go mailem do Operatora wraz z oświadczeniem, że potwierdza wykonanie usługi w zakresie wskazanym w formularzu.  

  1. Rejestrowanie/Nagrywanie

W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, studia podyplomowe, egzamin, usługa o charakterze zawodowym) całość usługi realizowanej zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana. Nie ma obowiązku rejestrowania/ nagrywania wizerunku Uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a Usługodawca powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich Uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/ aktywności Uczestników, czy też zebranie od Uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu. Na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu). Udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się wymaga pozyskania przez firmę szkoleniową zgody od trenera oraz Uczestników na wykorzystanie nagrania do takiego celu. Realizacja formy zdalnej nie zwalania beneficjenta z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu.

Prosimy o zapoznanie się z nową wersją dokumentów.

Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu z 30.03.2020

Instrukcja wypełniania Karty usługi świadczonej zdalnie z 30.03.2020

Zgłoś błąd