Pomoc

Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług


W nawiązaniu do komunikatu z 19 marca 2020 r. informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

Przedstawione w Wytycznych rozwiązania są możliwe do natychmiastowego zastosowania. W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości usług publikowanych w BUR dopuszcza się możliwość dokonywania modyfikacji sformułowanych w Wytycznych zasad, w odpowiedzi na dalszy rozwój sytuacji, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, o czym PARP będzie informowała na portalu BUR. Prosimy o bieżące śledzenie Aktualności BUR.

Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu z 23.03.2020

Instrukcja wypełniania Karty usługi świadczonej zdalnie z 23.03.2020

Zgłoś błąd