Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 29.08.2017 r.) Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

aktualna lista certyfikatów/akredytacji - stan na 29.08.2017

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze mamy przyjemność zaprosić na konferencję otwierającą projekt Lubuskie bony rozwojowe w subregionie zielonogórskim. Konferencja odbędzie się 6 września 2017 roku w Parku Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jej trakcie zaprezentowane zostaną informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz zasad rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji i dowiedzieć się, w jaki sposób może ubiegać się o dofinansowanie. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców, firmy szkoleniowe i doradcze oraz instytucje otoczenia biznesu z subregionu zielonogórskiego.

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo:

program_konferencji

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych w dniu 20 kwietnia 2017 r. (http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/251-audyty-funkcjonowania-podmiotow-w-bazie-uslug-rozwojowych) pragniemy poinformować o planowanej w najbliższym czasie zmianie podstawy prawnej przeprowadzania audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) zmienione zostaną zapisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) (zwana dalej: „ustawą o PARP”).

Z dniem wejścia w życie zmian do ustawy o PARP, tj. 2 września 2017 r., Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) staje się rejestrem podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych (doradczych i szkoleniowych).

Tym samym dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 656, z 2015 r. poz. 1373 oraz z 2016 r. poz. 1129) (dalej: „rozporządzenie KSU”) zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (dalej: „rozporządzenie BUR”). Planowane wejście w życie rozporządzenia BUR to 2 września 2017 r.

więcej

W dniu 24 lipca 2017 r. wgraliśmy aktualizacje i szereg usprawnień w dostępnych funkcjonalnościach Bazy Usług Rozwojowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim użytkownikom Bazy, którzy na bieżąco przekazywali nam informacje na temat swoich doświadczeń dotyczących obsługi systemu. Mamy nadzieję, że wprowadzone usprawnienia przełożą się na wygodniejsze i bezproblemowe korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 24 lipca w godzinach 12.00-18.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Bazy Usług Rozwojowych wynikająca z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych. Uprzejmie przepraszamy ze ewentualne utrudnienia.

Zgłoś błąd