Pomoc

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP dostępne będą nowe środki na finansowanie szkoleń i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw. To również dobra wiadomość dla firm i podmiotów z tych województw, w których nie było możliwości finansowania usług rozwojowych lub środki na ich finansowanie powoli się kończą.

29 czerwca br. ogłoszony został konkurs Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji.  W jego ramach będzie można skorzystać z dofinansowania tych usług rozwojowych, których tematyka została wskazana przez sektorowe rady ds. kompetencji.

Ponadto, w ramach trwającego już konkursu Akademia Menadżera MŚP planowane jest udzielanie wsparcia pracownikom przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kompetencji kadry menadżerskiej. Wsparcie to będzie musiało być zgodne z opracowywanym przez PARP standardem kompetencji menadżerskich.

W przypadku konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji wsparcie będzie udzielane pracownikom przedsiębiorstw, co do zasady za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania.

W przypadku  konkursu Akademia Menadżera MŚP szkolenia i doradztwo będą mogły być świadczone wyłącznie przez te podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania.

więcej

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Partnerzy ARR ARLEG S.A., DAWG SP. Z O.O., KARR S.A., DPIN S.A. i WARR S.A. wstrzymali przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego przyjmuje ARR AGROREG S.A. do czasu wyczerpania aktualnie dostępnej alokacji w wysokości 27.382,50 zł.

W momencie osiągnięcia zaplanowanej alokacji, formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 23 maja 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Zmianie uległy zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku z planowanym wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o niekwalifikowalności tych usług rozwojowych, których obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa.  Chodzi m.in. o wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Usługi te nie będą podlegały dofinansowaniu w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania i w związku z tym nie powinny być oferowane przedsiębiorcom korzystającym z tego rodzaju wsparcia.

Warunki kwalifikowalności usług rozwojowych wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020” (Podrozdział 4.1 pkt 13).

W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o takich usługach PARP będzie blokować ich publikację z możliwością dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 kwietnia 2018 r zamieszczonego w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych informujemy o aktualizacji treści Karty Usługi, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu BUR. W punkcie 7.1 karty nie został uwzględniony pięciodniowy termin blokowania możliwości edytowania informacji dotyczących daty rozpoczęcia usługi. Dotyczy to czterech z ośmiu usług rozwojowych: szkolenia, doradztwa, e-learningu i mentoringu. Konieczność uwzględnienia tego terminu stanowi wdrożenie rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego Bazy Usług Rozwojowych i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO WER. Jej niepełne uwzględnienie jest skutkiem wady procesu myśloworedakcyjnego i należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Wykryte omyłki dotyczą wyłącznie treści Karty Usługi.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłoś błąd