Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 23 maja 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Zmianie uległy zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku z planowanym wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o niekwalifikowalności tych usług rozwojowych, których obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa.  Chodzi m.in. o wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Usługi te nie będą podlegały dofinansowaniu w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania i w związku z tym nie powinny być oferowane przedsiębiorcom korzystającym z tego rodzaju wsparcia.

Warunki kwalifikowalności usług rozwojowych wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020” (Podrozdział 4.1 pkt 13).

W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o takich usługach PARP będzie blokować ich publikację z możliwością dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 kwietnia 2018 r zamieszczonego w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych informujemy o aktualizacji treści Karty Usługi, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu BUR. W punkcie 7.1 karty nie został uwzględniony pięciodniowy termin blokowania możliwości edytowania informacji dotyczących daty rozpoczęcia usługi. Dotyczy to czterech z ośmiu usług rozwojowych: szkolenia, doradztwa, e-learningu i mentoringu. Konieczność uwzględnienia tego terminu stanowi wdrożenie rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego Bazy Usług Rozwojowych i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO WER. Jej niepełne uwzględnienie jest skutkiem wady procesu myśloworedakcyjnego i należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Wykryte omyłki dotyczą wyłącznie treści Karty Usługi.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z ostatnią zmianą Regulaminu BUR pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Zdecydowana większość z nich dotyczyła możliwości powierzania realizacji usług rozwojowych innym podmiotom, szczególnie osobom wskazanym w punktach 7.7 Kart Usług. Mając na uwadze powyższe pragniemy wyjaśnić, że możliwe jest zlecanie realizacji usług rozwojowych wyłącznie osobom fizycznym, w tym również tym prowadzącym działalność gospodarczą. Osoby te muszą być wystawcami dokumentów księgowych dotyczących usługi powierzonej do realizacji.

Jednocześnie informujemy, że wykonywanie czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji usługi nie jest traktowane jako zlecanie jej realizacji. Dotyczy to m.in. wynajmu sal i sprzętu szkoleniowego, usług cateringowych, zakupu materiałów szkoleniowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 3 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wdrożenia rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania”.

Zablokowana została możliwość edytowania informacji niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu na 5 dni przed rozpoczęciem usługi. Doprecyzowano ponadto kwestie związane z podwykonawstwem w przypadku realizacji usług rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.

Ponadto dodane zostały zapisy umożliwiające zawieszenie uprawnień podmiotu świadczącego usługi rozwojowe do publikowania ofert z możliwością dofinansowania w przypadku wygaśnięcia uprawnień do świadczenia tego typu usług.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoś błąd