Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl  informujemy o aktualizacji uprawnień do świadczenia usług rozwojowych podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz: Lista uprawnień „z mocy prawa”– stan na 1.08.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) PARP będzie aktualizowała listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia BUR na podstawie oceny zgłaszanych podczas wpisu do Bazy uprawnień „z mocy prawa”.

Do pobrania:

Aktualna lista uprawnień z mocy prawa– stan na 6.08.2018 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że 31 lipca 2018 r. zmianie uległa funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych związana z mechanizmem zapisywania na usługi. Przed potwierdzeniem uczestnictwa wyświetlane będą komunikaty przypominające o poprawnym sposobie zapisu na usługę, na udział w której uczestnik uzyskał dofinansowanie. Wprowadzona zmiana ma na celu przede wszystkim uniknięcie sytuacji, w których na skutek omyłki i wbrew intencjom uczestników dochodziło do zapisu na usługę na zasadach komercyjnych.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 marca 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 26.07.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) 

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 26.07.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP dostępne będą nowe środki na finansowanie szkoleń i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw. To również dobra wiadomość dla firm i podmiotów z tych województw, w których nie było możliwości finansowania usług rozwojowych lub środki na ich finansowanie powoli się kończą.

29 czerwca br. ogłoszony został konkurs Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji.  W jego ramach będzie można skorzystać z dofinansowania tych usług rozwojowych, których tematyka została wskazana przez sektorowe rady ds. kompetencji.

Ponadto, w ramach trwającego już konkursu Akademia Menadżera MŚP planowane jest udzielanie wsparcia pracownikom przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kompetencji kadry menadżerskiej. Wsparcie to będzie musiało być zgodne z opracowywanym przez PARP standardem kompetencji menadżerskich.

W przypadku konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji wsparcie będzie udzielane pracownikom przedsiębiorstw, co do zasady za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania.

W przypadku  konkursu Akademia Menadżera MŚP szkolenia i doradztwo będą mogły być świadczone wyłącznie przez te podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania.

więcej

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Partnerzy ARR ARLEG S.A., DAWG SP. Z O.O., KARR S.A., DPIN S.A. i WARR S.A. wstrzymali przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego przyjmuje ARR AGROREG S.A. do czasu wyczerpania aktualnie dostępnej alokacji w wysokości 27.382,50 zł.

W momencie osiągnięcia zaplanowanej alokacji, formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane.

Zgłoś błąd