Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami zewnętrznymi przygotowała propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia poszczególnych rodzajów usług rozwojowych oraz instrukcji wypełnienia karty usług dla poszczególnych rodzajów usług zamieszczanych w nowej odsłonie Rejestru Usług Rozwojowych i zaprasza niniejszym do zgłaszania uwag.

więcej

Ewa Żukrowska doświadczony specjalista HR, coach oraz partner w firmie konsultingowej FOR prezentuje nową odsłonę najbardziej znanej techniki oceny skuteczności szkolenia – Modelu Kirkpatricka. Autorka porównuje i akcentuje różnice między starym a nowym modelem Kirkpatricka, jako najbardziej optymalnej metody mierzenia efektywności realizacji szkolenia.

więcej

W związku z napływającymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od instytucji szkoleniowych sygnałami o pojawieniu się firmy „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu, która wysyła do nich informację o możliwości odpłatnego wpisania się do prowadzonego przez tę spółkę rejestru podmiotów szkoleniowych informujemy, iż spółka „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” i prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie jest powiązany z Rejestrem Usług Rozwojowych prowadzonym przez PARP www.inwestycjawkadry.info.pl

Przypominamy, iż wpis do Rejestru Usług Rozwojowych  jest całkowicie bezpłatny.

W związku zastrzeżeniami podniesionymi przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej odnośnie do kryteriów rejestracji usługodawców, przyjętych w toku konsultacji społecznych, PARP opracowała nowe warunki wpisu do RUR określające wymogi jakościowe dotyczące podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków EFS, przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER w dniu 10 lutego 2016 r. (link).  Skutkiem wprowadzanych zmian jest konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (rozporządzenie KSU), uwzgledniającej nowe warunki rejestracji. Po nowelizacji rozporządzenia KSU o wpis do RUR będą mogły ubiegać się podmioty, które posiadają system zapewnienia jakości usług potwierdzony m.in. posiadaniem certyfikatu znajdującego się na liście prowadzonej przez PARP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia opis koncepcji funkcjonowania podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych oraz zestawienie wszystkich uwag nadesłanych w trakcie konsultacji dotyczących wymagań w zakresie jakości usług rozwojowych. Dokumenty te stanowią uzupełnienie koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący POWER 10 lutego 2016r. Opis ww. koncepcji znajduje się w poprzednim komunikacie.

Pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim, których uwagi i propozycje przyczyniły się do ustalenia ostatecznego kształtu ww. wymagań.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem koncepcji funkcjonowania podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Przedstawiamy również zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji wraz ze stanowiskiem PARP. 

więcej

Zgłoś błąd