Czy oferta małych i mikro przedsiębiorstw jest dostosowana do potrzeb osób starszych?


Drukuj

Czy oferta małych i mikro przedsiębiorstw jest dostosowana do potrzeb  osób starszych? Na to pytanie odpowiada raport „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od ponad 100 lat obserwuje się szybko postępujący proces starzenia się populacji. Powinno to wywołać znaczne zmiany w gospodarce, ale też działalności państwa. Sektor usług musi dostosować się do osób starszych w większym stopniu niż do dzieci i młodzieży.

Cała gama potrzeb, począwszy od ochrony zdrowia, edukacji, rekreacji, opieki, pomocy w problemach codziennych spowoduje zmianę ofert wielu MMP.
Wyniki badań wskazują, że MMP mają zbyt małą wiedzę o popycie na różnego typu usługi wśród osób w wieku 60+. Wciąż niewystarczająco rozpoznają ich rzeczywiste potrzeby, a także możliwości. Przedsiębiorcy uważają, że dostosowanie ich działalności do oczekiwań seniorów nie wymaga od nich większych zmian w sposobie funkcjonowania. Mimo to, większość usługodawców (64%)  twierdzi, że opieranie swojej strategii marketingowej na świadczeniu usług seniorom nie jest opłacalnym kierunkiem. Tylko 28% ankietowanych  ma zamiar inwestować w zmiany. Jak wynika z badań,  seniorzy, mimo przeciwnych deklaracji, stanowią grupę bardzo lojalnych usługobiorców, a inwestowanie w dostosowanie usług do tej konkretnej grupy może być bardzo opłacalne.

Badanie zostało zrealizowane w ramach w ramach projektu „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z całym raportem można zapoznać się tutaj: http://badania.parp.gov.pl/index/more/38704