Pomoc

Usługi obligatoryjne publikowane w Bazie Usług Rozwojowych


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o niekwalifikowalności tych usług rozwojowych, których obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa.  Chodzi m.in. o wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Usługi te nie będą podlegały dofinansowaniu w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania i w związku z tym nie powinny być oferowane przedsiębiorcom korzystającym z tego rodzaju wsparcia.

Warunki kwalifikowalności usług rozwojowych wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020” (Podrozdział 4.1 pkt 13).

W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o takich usługach PARP będzie blokować ich publikację z możliwością dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Zgłoś błąd