Aktualizacja treści Karty Usługi


Drukuj

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 kwietnia 2018 r zamieszczonego w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych informujemy o aktualizacji treści Karty Usługi, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu BUR. W punkcie 7.1 karty nie został uwzględniony pięciodniowy termin blokowania możliwości edytowania informacji dotyczących daty rozpoczęcia usługi. Dotyczy to czterech z ośmiu usług rozwojowych: szkolenia, doradztwa, e-learningu i mentoringu. Konieczność uwzględnienia tego terminu stanowi wdrożenie rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego Bazy Usług Rozwojowych i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO WER. Jej niepełne uwzględnienie jest skutkiem wady procesu myśloworedakcyjnego i należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Wykryte omyłki dotyczą wyłącznie treści Karty Usługi.

Za utrudnienia przepraszamy.