Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji – stan na dzień 2 listopada 2017 r.


Drukuj

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 września 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów/ akredytacji – stan na 2.11.2017 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 2 września 2017 r. (zgodnie z komunikatem z dnia 1 września 2017 r.) na potrzeby rejestracji podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do rejestru na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma charakter otwarty. Zgodnie z §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) „uznaje się, że podmiot, który posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot spełnia wymagania w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług”. Jest to zatem alternatywna możliwość uzyskania wpisu do Bazy, niezależnie od posiadanego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację z listy certyfikatów/akredytacji, o której mowa powyżej.

W kolejnych komunikatach PARP będzie publikowała wyniki oceny nowych propozycji certyfikatów/akredytacji oraz dodatkowo listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 ww. rozporządzenia.

 

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 2.11.2017 r.
Pobierz