Pomoc

Audyt funkcjonowania podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych - aktualny arkusz samooceny


W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 sierpnia 2017 r. dotyczącego planowanej zmiany podstawy prawnej przeprowadzania audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych oraz w związku komunikatem z dnia 1 września 2017 r. informującego o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678), przedstawiamy Państwu obowiązujący:

Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w BUR – arkusz do samooceny

Nowy arkusz samooceny w wersji 2.0 obowiązuje dla audytów prowadzonych od 2 września 2017 r. i uwzględnia wszystkie zmiany mające związek z ograniczeniem zakresu i kryteriów audytów prowadzonych na zasadach określonych w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1678).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 656, z 2015 r. poz. 1373 oraz z 2016r. poz. 1129), które traci moc z dniem 2 września 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475). W związku z powyższym jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem BUR, w tym załącznikiem nr 4 – Zasady funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych w KSU, a przepisami prawa rozstrzygać należy na podstawie obowiązującego aktu prawnego.

Do pobrania:

Arkusz samooceny - wersja 2.0 obowiązuje od 2 września 2017 r.
Zgłoś błąd