Pomoc

Zmiana podstawy prawnej przeprowadzania audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych


W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych w dniu 20 kwietnia 2017 r. (http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/251-audyty-funkcjonowania-podmiotow-w-bazie-uslug-rozwojowych) pragniemy poinformować o planowanej w najbliższym czasie zmianie podstawy prawnej przeprowadzania audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) zmienione zostaną zapisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) (zwana dalej: „ustawą o PARP”).

Z dniem wejścia w życie zmian do ustawy o PARP, tj. 2 września 2017 r., Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) staje się rejestrem podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych (doradczych i szkoleniowych).

Tym samym dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 656, z 2015 r. poz. 1373 oraz z 2016 r. poz. 1129) (dalej: „rozporządzenie KSU”) zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (dalej: „rozporządzenie BUR”). Planowane wejście w życie rozporządzenia BUR to 2 września 2017 r.

Podstawa prawna prowadzenia audytów od dnia 2 września 2017 r. to:

  • § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia BUR;
  • § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia BUR.

Zakres zmian wynikających z nowego rozporządzenia BUR ma w większości charakter jedynie porządkowy i wynika ze zmienianych przepisów ustawy o PARP. W ramach tych zmian ograniczono zakres wymagań stawianych podmiotom zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych, jak również zmieniono nazewnictwo niektórych z kategorii ww. wymagań. O wszystkich szczegółach będą Państwo informowani w kolejnych komunikatach.

Poniżej przedstawiamy Państwu Nowy! Arkusz samooceny uwzględniający wszystkie zmiany planowane do wprowadzenia nowym rozporządzeniem BUR (dokument w trybie rejestruj zmiany) – wersja obowiązująca od dnia 2 września 2017 r .

Główne zmiany wprowadzane w rozporządzeniu BUR mające związek z zakresem i kryteriami audytu funkcjonowania podmiotów w BUR dotyczą poniższych wymagań:

  1. w ramach potencjału kadrowego usunięto zapis dotyczący wymogu udokumentowania przez osoby świadczące usługi rozwojowe doświadczenia związanego z realizacją co najmniej dwóch usług rozwojowych;
  2. w ramach zasad etyki zawodowej usunięto następujące zapisy: prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnianie realizacji usług rozwojowych wyłącznie przez wykwalifikowany personel i dążenie do stałego podwyższania jego kwalifikacji;
  3. zmieniono nazwę kategorii: „posiadanie systemu zapewniania jakości” na  „zapewnianie należytej jakości świadczenia usług rozwojowych”;
  4. zmieniono nazwę kategorii: „wymagania dla realizacji usług rozwojowych w zakresie, których podmiot uzyskał wpis do bazy” na „konieczność spełniania standardów świadczenia usług rozwojowych w zakresie, których podmiot uzyskał wpis do bazy
  5. w ramach zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych usunięto zapis dotyczący weryfikacji w szczególności prowadzenia dokumentacji kadrowej i księgowej – zmiana pozwala ograniczyć m.in. zakres weryfikacji bez konieczności dokonywania przeglądu akt osobowych;
  6. w ramach zapewnienia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych zmieniono wymaganie z wymogów posiadania opisów sposobu prowadzenia nadzoru: nad udokumentowanymi informacjami, usługą niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi oraz działaniami korygującymi na wymogi prowadzenia nadzoru w ww. zakresach – zmiana pozostawia podmiotowi pewną elastyczność w sposobie dokumentowania spełniania tych wymogów.

O planowanej zmianie poinformowano także wszystkie podmioty, w których w najbliższym czasie zaplanowano działania audytowe.

Dotychczasowe wyniki prowadzonych audytów.

Klienci BUR oczekują usług wysokiej jakości oraz informacji, że dana firma jest godnym zaufania partnerem. Tym bardziej z przyjemnością informujemy, iż przeprowadzone dotychczas działania audytowe nie tylko potwierdziły skuteczność systemu zapewnienia jakości usług w podmiotach posiadających różne certyfikaty, akredytacje czy uprawnienia wynikające z przepisów prawa, ale także uwiarygodniły rzetelność samych podmiotów.

Przy tej okazji pragniemy również poinformować, iż prowadzenie audytów funkcjonowania podmiotów w BUR nie jest w żaden sposób ukierunkowane na badanie zgodności systemu funkcjonującego w danym podmiocie zgodnie z posiadanym certyfikatem lub akredytacją, na podstawie którego podmiot uzyskał wpis do BUR. Skutkiem audytu funkcjonowania podmiotów w BUR nie będzie zatem kwestionowanie procesu przeprowadzonej certyfikacji czy otrzymanej akredytacji. W głównej mierze należy wskazać, iż jego celem jest potwierdzenie zgodności  przestrzegania wymagań dla usług, w zakresie których podmiot uzyskał wpis.

Pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasowe zaangażowanie i pełną współpracę w trakcie prowadzonych audytów ze strony przedstawicieli podmiotów.

Nowy! Arkusz samooceny wersja od 2 września 2017 r.

 

Zgłoś błąd