Pomoc

Aktualizacja i usprawnienia w Bazie Usług Rozwojowych


W dniu 24 lipca 2017 r. wgraliśmy aktualizacje i szereg usprawnień w dostępnych funkcjonalnościach Bazy Usług Rozwojowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim użytkownikom Bazy, którzy na bieżąco przekazywali nam informacje na temat swoich doświadczeń dotyczących obsługi systemu. Mamy nadzieję, że wprowadzone usprawnienia przełożą się na wygodniejsze i bezproblemowe korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych.

 

Lista najważniejszych zmian:

 

I. Zmiany istotne z punktu widzenia podmiotu świadczącego usługi

 

 1. Różne formularze dla różnych podrodzajów usług

Wprowadzony został odrębny formularz karty dla każdego podrodzaju usługi, tj. szkolenia, doradztwa, e-learningu, usługi zawodowej, coachingu, mentoringu, studiów podyplomowych i egzaminu. Przed jego wypełnieniem użytkownik (podmiot świadczący usługę) będzie wypełniać wstępny formularz karty usługi, w którym zaznaczy odpowiedni rodzaj usługi (szkoleniowa, doradcza), a następnie odpowiadający mu podrodzaj. Na podstawie wprowadzonych danych system w kolejnym kroku wyświetli formularz właściwej usługi. W przypadku podmiotów świadczących usługi na podstawie uprawnień z mocy prawa w formularzu wstępnym określany będzie zakres tematyczny usługi.

 

 1. Zakres tematyczny usługi

Zmianie uległ sposób przypisywania usług do odpowiednich kategorii i podkategorii tematycznych. Dodana została możliwość przypisania usługi do większej liczby kategorii i podkategorii. Podmiot rejestrujący usługę może przypisać ją maksymalnie do trzech kategorii/podkategorii. Ma to ułatwić wyszukiwanie wg kategorii/podkategorii tych usług, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z nich.

 

 1. Możliwość opisania warunków logistycznych

Dodane zostało dodatkowe pole tekstowe umożliwiające dokładne opisanie warunków logistycznych wynikających ze specyfiki usługi. Możliwość jego wypełnienia pojawia się po wybraniu na liście warunków logistycznych pozycji „Inne”.

 

 1. Aktualizacja daty realizacji usługi

Wprowadzono mechanizmy zabezpieczające przed niewłaściwym opublikowaniem karty usługi. Dotyczy to zablokowania możliwości publikacji, gdy:

 - data rozpoczęcia usługi będzie krótsza niż 5 dni od daty publikacji,

 - data rozpoczęcia lub zakończenia usługi będzie wykraczać poza termin ważności uprawnień/certyfikatów (dotyczy usług z możliwością dofinansowania).

 

 1. Powiadomienia o wygaśnięciu uprawnień/certyfikatów

Wprowadzono system powiadomień o zbliżającym się terminie upływu ważności uprawnień do świadczenia usług z możliwością dofinansowania. Na 60 dni przed końcem okresu ważności do podmiotu wysyłany jest e-mail przypominający o konieczności zaktualizowania danych w systemie.

 

 1. Uwolnienie pola „Liczba godzin usługi”

Pole „Liczba godzin usługi” będzie nadal polem obowiązkowym, ale od tej pory będzie uzupełniane ręcznie. Oznacza to, że wartości liczbowe w tym polu będą niezależne od liczby godzin wyliczanych z harmonogramu. Zmiany ułatwią publikację usług z możliwością dofinansowania dla osób fizycznych.

 

 1. Uwzględnienie podatku VAT w cenie usługi

Wprowadzone zostały mechanizmy przeliczania ceny usługi, które uwzględniają stawkę podatku VAT. Podmiot publikujący usługę będzie wskazywać jedynie cenę netto i odpowiednią stawkę podatku VAT na daną usługę. Cena brutto będzie wyliczana automatycznie.

 

 1. Nowy status uczestnika

Pojawił się nowy status, dzięki któremu można właściwie oznaczyć tych użytkowników, którzy pomimo zapisu na usługę nie uczestniczyli w niej. Status „NIE UCZESTNICZYŁ” jest ostateczny, co oznacza że po jego zatwierdzeniu podmiot nie ma możliwości ponownej zmiany statusu uczestnika.

 

 1. Modyfikacja wyszukiwarki Podmiotów

Dodana została możliwość wyszukiwania podmiotów świadczących usługi z uwzględnieniem nazw stosowanych przez nie w obrocie gospodarczym.

 

 1. Nowy filtr na Giełdzie Usług

W module Tablica ogłoszeń dodano nowy filtr „Pokaż wyłącznie ogłoszenia na usługi dofinansowane zgodne z moimi uprawnieniami”. Ułatwi to przeglądanie ogłoszeń przedsiębiorców z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu publikującego usługi.

Dodana została również możliwość bezpośredniej odpowiedzi na ogłoszenie przedsiębiorcy.

 

II. Zmiany istotne z punktu widzenia uczestników i odbiorców usług

 

 1. Więcej informacji pomocniczych w ankietach

W formularzu ankiety znajdować się będą dodatkowe informacje, które usprawnią proces oceny usługi. Oceniający będą widzieć datę realizacji usługi, cel usługi oraz nazwę podmiotu, który usługę zrealizował.  Dodatkowo pojawi się informacja na temat profilu, w ramach którego dokonywana jest ocena (uczestnik indywidualny/instytucjonalny/podmiot świadczący usługę) oraz nazwy użytkownika.

 

 

 

Zachęcamy do informowania nas za pośrednictwem formularza, dostępnego pod przyciskiem znajdującym się w prawym dolnym rogu strony, o wszelkich usterkach i problemach w funkcjonowaniu Bazy Usług Rozwojowych.

Korzystając z okazji pragniemy przypomnieć o braku możliwości modyfikowania karty usługi w trakcie jej realizacji. Podejmowanie tego typu działań może skutkować zawieszeniem całej karty, co uniemożliwia dokonywanie w systemie jakichkolwiek czynności związanych z usługą. Modyfikacji mogą podlegać natomiast te karty usług, których okres realizacji jeszcze się nie rozpoczął. Jeżeli jednak były one opublikowane na dotychczasowym formularzu, wówczas trzeba będzie uzupełnić je zgodnie z formularzem obowiązującym po zmianach.

Zgłoś błąd