Pomoc

Najnowsze aktualizacje i usprawnienia w Bazie Usług Rozwojowych


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2017 r. w trosce o podniesienie użyteczności systemu dla jego użytkowników zaktualizowaliśmy wybrane funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych.

Lista najważniejszych zmian:

Profil Uczestnika indywidualnego

  • Dane użytkowników Dodano formularz „Dane dodatkowe”, który będzie widoczny w chwili pierwszego zapisania się na usługę dofinansowaną. Zawiera ona pola do wypełniania dla użytkowników korzystających z ID wsparcia. Będą one dostępne tylko dla uczestników objętych wsparciem w wybranych województwach.

 

Profil Uczestnika instytucjonalnego

  • Dane pracowników instytucji W zakładce „Pracownicy” przedsiębiorcom z wybranych województw pojawi się oznaczenie wskazujące na poprawne wypełnienie przez danego pracownika danych wymaganych do udzielenia wsparcia.
  • Dane instytucji Pole „Szczegółowy typ instytucji” będzie odtąd polem obowiązkowym. Ponadto zostaną dodane kolejne pola, których wypełnienie będzie dobrowolne: forma prawna, forma własności, osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu instytucji, itp.

 

Profil Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe

  • Zmiany statusów dot. uczestników usługi Została dodana możliwość grupowej zmiany statusów dla uczestników. Pojawi się również dodatkowy status „Rezygnacja”, który będzie wyświetlać się w przypadku rezygnacji uczestników z udziału w usłudze.
  • Indywidualne potwierdzenie ceny W trakcie zmiany statusu uczestników pojawi się możliwość potwierdzenia ceny usługi ustalonej indywidualnie z uczestnikiem. Cena ta nie będzie mogła być jednak wyższa od ceny widocznej w Karcie Usługi, a potwierdzenia można dokonać wyłącznie podczas zmiany statusu na „Zatwierdzony”.

Zapisy uczestników na usługi z wykorzystaniem ID wsparcia

W zakładce „Sytuacja gospodarstwa domowego” pojawią się 4 pola, (które migrują z zakładki „Dane dodatkowe”), co oznacza, że uczestnik może je wypełnić podobnie jak inne (np. dane kontaktowe) w dowolnym momencie po założeniu konta. W przypadku usług z dofinansowaniem z funduszy europejskich w wybranych województwach uczestnik powinien dokonać tego nie później niż na etapie zapisywania się na usługę z wykorzystaniem ID wsparcia.

 

  • Wymagane dane użytkowników Według nowych założeń przy zapisywaniu się na usługę dofinansowaną z wykorzystaniem ID wsparcia w wybranych województwach, wymagane jest podanie następujących danych:

telefon kontaktowy,
adres do korespondencji (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu [nieobowiązkowy], kod pocztowy),
wykształcenie,
wykonywany zawód,
osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (pole typu checkbox)


informacje dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego (pola typu checkbox):
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie z dziećmi
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

W przypadku, gdy uczestnik indywidualny/pracownik ma przypisane ID wsparcia, a nie uzupełnił wszystkich wcześniejszych wymaganych danych, w panelu bocznym wyświetli się komunikat „Uzupełnij dane”.

 

  • Wymagane dane użytkowników (usługi z dofinansowaniem) Według nowych założeń przy zapisywaniu się na usługę dofinansowaną z wykorzystaniem ID wsparcia w wybranych województwach, obowiązkowe jest podanie dodatkowych danych wrażliwych lub wskazanie na odmowę podania następujących danych:

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia,
Osoba z niepełnosprawnościami,
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej).

 

Zachęcamy wszystkich użytkowników do informowania nas o wszelkich usterkach i problemach w funkcjonowaniu Bazy Usług Rozwojowych. Można tego dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego pod przyciskiem Zgłoś błąd znajdującym się w prawym dolnym rogu strony.

 

 

 

Zgłoś błąd