Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 6 500 000,00 euro

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 500,00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 21 000,00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 42 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 3 500,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Preferencje w dostępie do środków:

  1. Osoby o niskich kwalifikacjach.
  2. Osoby w wieku 50 lat i więcej.
  3. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 informuje, że przesunięciu ulega termin składania wniosków w naborze w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020.

więcej

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania7.5 „Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora”.

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 7.5 „Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora”, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa opolskiego. O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie: (link).

więcej

Zgłoś błąd