Pomoc

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 ogłoszonego ramach Działania 10.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Działania 10.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, RPO Łódzkiego.”

Konkurs nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego.

więcej

W dniu  31 sierpnia 2016  r.  Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu dokumentu pn. „Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego” obowiązujących w ramach Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działaniu X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałaniu X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

więcej

Zgłoś błąd