FAQ


 1. Kto i w jaki sposób może uzyskać wpis do Bazy?

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa.

W celu złożenia wniosku o wpis do Bazy formularz Karty Podmiotu należy uzupełnić w systemie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu - czyli najpierw założyć konto osoby indywidualnej, a później Profil podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, przesłać formularz wniosku o wpis (Karta Podmiotu) do weryfikacji za pomocą systemu IT oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie.

Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych. W celu zwiększenia wiarygodności informacji, dane dostawców usług, którzy będą mogli rejestrować swoje oferty w Bazie, są poddawane weryfikacji przez Administratora Bazy - czyli Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji dostawcy usług mogą publikować swoje oferty w Bazie.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu rejestracji znajduje się w zakładce „POMOC” oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 1. Czy założenie konta oraz prezentowanie oferty wiąże się z płatnościami?

Baza Usług Rozwojowych jest narzędziem powszechnie dostępnym i bezpłatnym.

 

 1. Czy jest jakiś określony termin aplikowania o wpis do Bazy Usług Rozwojowych z dofinansowaniem?

Nie. Wnioskować o wpis do Bazy można w trybie ciągłym.

 

 1. Chcę zarejestrować firmę w Bazie. System wymaga ode mnie podania nr PESEL.

Utworzenie konta indywidualnego i podanie danych, w tym nr PESEL, osoby/pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie profilu Podmiotu jest konieczne, aby uzyskać możliwość publikacji swojej oferty usług rozwojowych w Bazie. Dane osobowe zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych podlegają ochronie i przetwarzaniu przez Administratora Bazy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania konta użytkownika i utworzenia profilu podmiotu (Karty Podmiotu).

 

 1. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc wpisać swoją firmę do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług dofinansowywanych?

O rejestrację w KSU (czyli z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w zakresie usług rozwojowych mogą się ubiegać podmioty, które:

    I. posiadają potencjał techniczny do należytego świadczenia usług,

    II. posiadają potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług,

    III.    posiadają potencjał kadrowy - zapewniają realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,

    IV. przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej,

    V. posiadają system zapewnienia jakości usług.

Ad. I. Podmiot spełnia wymagania dot. potencjału technicznego, jeżeli:

-    posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług KSU,

-    posiada urządzenia techniczne zapewniające właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług KSU oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami zarejestrowanymi w KSU, w szczególności sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym, sprzęt zapewniający możliwość niezależnego korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu,

-  prowadzi ewidencję zrealizowanych usług KSU, określającą w szczególności usługobiorców.

Ad. II. Podmiot spełnia wymagania dot. potencjału ekonomicznego, jeżeli:

-    nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Ad. III. Podmiot spełnia wymagania dot. potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia realizację usług rozwojowych przez osoby, które posiadają łącznie:

-    doświadczenie zawodowe lub wykształcenie adekwatne do prowadzonych usług rozwojowych,

-    udokumentowane doświadczenie związane z udziałem w realizacji, co najmniej dwóch usług rozwojowych.

Ad. IV. Podmiot przestrzega zasad etyki zawodowej, jeżeli:

-    prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

-    przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;

-    zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach;

-    świadczy usługi z należytą starannością;

-    zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;

-    zapewnia realizację usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel i dąży do stałego podwyższania jego kwalifikacji.

Ad. V. Podmiot spełnia wymagania w zakresie systemu zapewnienia, jakości usług, jeżeli:

 1. posiada certyfikat lub dokument potwierdzający akredytację spełniający warunki określone przez PARP i wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. nr 112, poz. 656) (PARP pomocniczo prowadzi listę ww. certyfikatów i akredytacji spełniających wymagania przewidziane w rozporządzeniu – aktualna lista znajduje się pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-certyfikatow-akredytacji).

lub

 1. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych wynikające z odrębnych przepisów prawa (podmioty świadczące usługi szkoleniowe na podstawie uprawnień wynikających z odrębnych przepisów prawa mogą uzyskać wpis w zakresie świadczenia tych usług bez konieczności posiadania certyfikatu), czyli:

1) jest instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub podmiotem działającym na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2 tej ustawy;

2) posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668);

3) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 i 1782 oraz z 2016 r. poz. 64);

4) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. 3));

5) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

6) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572);

7) posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371)

 

 1. Czy akredytacja Kuratorium Oświaty zapewni wpis do Bazy Usług Rozwojowych z dofinansowaniem?

Uznaje się, że podmiot, który posiada Akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, uzyska możliwość wpisu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64, 195 i 668), wyłącznie do świadczenia usług w zakresie wynikającym z przyznanej akredytacji.

 

 1. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 i chcielibyśmy świadczyć usługi w zakresie szkoleniowym jak i doradczym. Jak powinniśmy wypełnić kartę podmiotu?

Jeżeli Państwa certyfikat ISO 9001: 2008 obejmuje usługi szkoleniowe oraz doradcze należy w części pierwszej Karty Podmiotu zaznaczyć „checkbox” przy pytaniu: „Czy chcesz świadczyć usługi z możliwością dofinansowania ze środków publicznych?”. Następnie należy zaznaczyć „checkbox” przy obu rodzajach usług rozwojowych (usługi szkoleniowe i usługi doradcze). Następnie w zakładce Kryteria Dodatkowe z listy certyfikatów wybrać Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: 2008 w zakresie usług szkoleniowych oraz Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 w zakresie usług doradczych (certyfikat wskazujemy dwukrotnie, oddzielnie dla każdego rodzaju usług).

 

 1. Wypełniłem kartę podmiotu i zaakceptowałem oświadczenie. Czy to już wszystkie formalności i proces weryfikacji może się rozpocząć?

W przypadku podmiotów ubiegających się o wpis do Bazy Usług Rozwojowych bez możliwości świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych akceptacja oświadczenia rozpoczyna proces weryfikacji przez Administratora Bazy.

Podmioty ubiegające się o wpis z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych zobowiązane są przesłać podpisane oświadczenie do siedziby PARP:

- w wersji papierowej, w formie wydruku, na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem „Oświadczenie o zgodności danych”

lub

- w formie elektronicznej przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Skorzystanie z którejkolwiek opcji wskazanej powyżej jest wystarczające do uruchomienia weryfikacji przez Administratora.

 

 1. Jak skorzystać z ePUAP?

Użytkownik może wysłać oświadczenie o zgodności danych przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) jako załącznik. Oświadczenie powinno zostać wcześniej wydrukowane, podpisane, zeskanowane i dołączone do korespondencji przesyłanej przy użyciu platformy e-PUAP. Instrukcję poruszania się na platformie ePUAP znajdą Państwo pod adresem epuap.gov.pl.

 

 1. Jaki jest termin na weryfikację wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych?

W przypadku wpisu komercyjnego weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia zaakceptowania w Bazie przez Podmiot oświadczenia o prawdziwości danych.

W przypadku wpisu z dofinansowaniem weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia wpływu wersji papierowej do PARP zaakceptowanego przez Podmiot oświadczenia o prawdziwości danych.

Podane terminy są terminami maksymalnymi – w miarę możliwości oraz w zależności od liczby złożonych wniosków o wpis w jednym czasie, weryfikacja będzie odbywać się na bieżąco.

 

 1. Wysłałam Kartę podmiotu do weryfikacji, ale chciałam coś poprawić. Jak mogę edytować kartę?

Podmiot nie ma możliwości edytowania i modyfikowania Karty Podmiotu po przesłaniu jej do weryfikacji aż do czasu zakończenia tego procesu przez Administratora. Edycja Karty podmiotu możliwa jest dopiero po uzyskaniu wpisu do Bazy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Podmiot zostanie wezwany do uzupełnienia danych lub złożenia wyjaśnień przez Administratora weryfikującego Kartę Podmiotu.

W indywidualnych przypadkach, gdy Podmiot przekaże do weryfikacji niekompletną Kartę Podmiotu prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Gdzie znajdę komentarz od Administratora?

Po zalogowaniu się należy wybrać: „Chcę pracować jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, obok nazwy podmiotu wybrać opcję edytuj lub podgląd. Komentarze widoczne są poniżej Karty podmiotu Komentarze [Rozwiń].

 

 1. Kto ma wgląd do danych umieszczonych w Karcie podmiotu, w tym o posiadanych certyfikatach?

Dane umieszczone w części I i II Karty Podmiotu (Informacje Podstawowe) będą widoczne dla wszystkich użytkowników Bazy Usług Rozwojowych. Jeżeli informacje o posiadanych certyfikatach zostały wskazane wyłącznie w ramach kryteriów dodatkowych, będą one widoczne jedynie dla Administratora.

 

 1. Mamy wpis dla podmiotów oferujących usługi komercyjne. Czy w przyszłości będziemy mogli rozszerzyć oferty o szkolenia dofinansowane?

Tak. Każdy podmiot może rozszerzyć wpis o możliwość oferowania szkoleń z dofinansowaniem. Wówczas konieczne jest wypełnienie Kryteriów dodatkowych oraz przesłanie Karty Podmiotu do ponownej weryfikacji oraz złożenia oświadczenia o zgodności danych. Tocząca się weryfikacja nie powoduje zablokowania możliwości publikowania przez podmiot ofert w dotychczasowym kształcie - czyli ofert komercyjnych.

 

 1. Kto może korzystać z oferty szkoleń?

Baza jest portalem dostępnym dla każdego użytkownika – zapisywanie się na usługi będzie możliwe po utworzeniu konta w systemie. Konto może utworzyć zarówno osoba fizyczna, jaki i przedsiębiorstwo.

 

 

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Co do zasady na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl w zakładce Dofinansowanie.

Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna możliwa sytuacja, w której będzie można pozyskać dofinansowanie na udział w usłudze.

Inne, niepowiązane z Bazą możliwości dofinansowania będzie można wyszukać na stronie Ministerstwa Rozwoju:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/.

Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Korzystanie z usług rozwojowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej możliwe jest też na zasadach komercyjnych tj., kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika.

 

 1. Od kiedy przedsiębiorcy będą mogli zapisywać się na szkolenia z dofinansowaniem? Czy podmioty muszą spieszyć się z rejestracją w Bazie Usług Rozwojowych?

Zmiana w sposobie dystrybucji środków EFS polega na tym, że teraz to przedsiębiorcy będą ubiegać się o środki u wybranych operatorów regionalnych / subregionalnych. Po uzyskaniu zgody na finansowanie, przedsiębiorca będzie wyszukiwał w Bazie te usługi, które mogą podlegać dofinansowaniu. Pierwsze środki mają trafić do przedsiębiorców z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Uruchomienie podmiotowych systemów finansowania w tych regionach zaplanowano na przełomie 2016 i 2017 r. Biorąc pod uwagę, iż proces weryfikacji Karty Podmiotu może potrwać do 60 dni (a w uzasadnionych przypadkach do 90 dni), a także przyjęty harmonogram uruchamiania środków w pozostałych regionach, podmioty spełniające wymagania niezbędne do uzyskania wpisu nie powinny odkładać decyzji o rejestracji i zrobić to przed rozpoczęciem dystrybucji środków przez regiony.

Warto w tym miejscu dodać, że usługodawcy nie muszą posiadać siedziby w danym województwie, aby prowadzić szkolenia lub świadczyć doradztwo dla firm. Np. instytucja szkoleniowa z Warszawy może organizować szkolenia, na które zapisują się przedsiębiorcy korzystający z dofinansowania w województwie łódzkim czy podlaskim.

 

 1. Jak odzyskać hasło?

Należy skorzystać z funkcji „odzyskaj hasło”, dostępnej w oknie logowania (na dole).

 

 1. Jak dodać usługę?

Trzeba zalogować się do systemu, kliknąć „Pracuj jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, następnie przy nazwie firmy po prawej stronie kliknąć na przycisk pracuj jako -> moduł użytkownika -> moje usługi-> dodaj usługę.

 

 1. Jak zaktualizować dane? Czy trzeba przesyłać ponownie kartę do weryfikacji?

Aby zaktualizować dane w Karcie podmiotu należy się zalogować na swoje dane, następnie wybrać „Pracuj jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, obok nazwy podmiotu wybrać opcje edytuj.

Jeśli zmieniamy dane dotyczące firmy (NIP, REGON, forma prawna, adres), po aktualizacji danych Kartę Podmiotu trzeba przekazać do weryfikacji i wygenerować nowe oświadczenie o zgodności danych, natomiast, jeśli zmiana danych dotyczy np. dodania opisu doświadczenia firmy, przycisk zaktualizuj dane pozwoli nam na zmianę wybranych informacji bez konieczności przekazania Karty Podmiotu do kolejnej weryfikacji.

W przypadku przekazania Karty, tocząca się weryfikacja nie powoduje zablokowania możliwości publikowania przez podmiot ofert w dotychczasowym kształcie.

 

 1. Nie zdążyłem zaktualizować danych do 10 października. Czy dalej mogę je zaktualizować i korzystać z systemu?

Termin 10 października dotyczył Podmiotów dotychczas zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług dofinansowanych z funduszy europejskich. Podmioty, które we wskazanym terminie nie dokonały aktualizacji utraciły możliwość świadczenia usług dla przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Aktualizacja danych możliwa jest w dowolnym terminie jednak wiąże się z ponowną weryfikacją  i przez ten czas Podmiot nie może oferować w Bazie usług z możliwością dofinansowywania (podmiot może oferować usługi w Bazie na zasadach komercyjnych tj., kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika).

 

 1. Kiedy została opublikowana i gdzie jest dostępna nowelizacja rozporządzenia KSU?

Przedmiotowa nowelizacja została opublikowana 28 lipca 2016. Rozporządzenie weszła w życie w dniu 11 sierpnia 2016 r.

Nowelizacja rozporządzenia dostępna jest w Serwisie informacyjnym na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub bezpośrednio na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1129/1

 

 1. Jak wyszukać konkretne szkolenie, które odbywałoby się w konkretnej lokalizacji?

W celu wyszukania szkoleń o konkretnych parametrach należy wykorzystać dostępne w wyszukiwarce Bazy opcje sortowania, filtrowania i wyszukiwania słów kluczowych na następnie wybrać opcję Szukaj.

Jeżeli w Bazie nie będzie szkolenia odpowiadającego na potrzeby zamawiającego, może on za pośrednictwem portalu zgłosić zapotrzebowanie na przygotowanie ofert konkretnego szkolenia.

 

 1. Chcemy umieścić ofertę wszystkich naszych szkoleń, ale nie chcemy podawać dokładnych dat realizacji. Chcemy dodać również usługi zamknięte, ale bez podania konkretnego podmiotu. Jak to zrobić?

Szkolenie w przypadku, którego nie jest znane ani miejsce ani czas ani tym bardziej klient nie może zostać opublikowane w systemie. Szkolenie zamknięte może być odpowiedzią na zgłoszone przez firmę zapotrzebowanie na tzw. Tablicy ogłoszeń lub może ono zostać zgłoszone przez organizatora pod warunkiem dookreślenia między innymi podanych w pytaniu informacji. Przy szkoleniach zamkniętych również należy podać datę i miejsce szkolenia. W "Informacjach podstawowych" na Karcie usługi w polu "Dostępność usługi" należy wskazać, że usługa ma charakter „zamknięty” tj. dostępny dla wybranych użytkowników, którzy zgłosili zapotrzebowanie na dedykowane dla siebie szkolenie na tzw. Tablicy ogłoszeń.

 

 1. Czy w trakcie rejestracji do Bazy muszę mieć aktywną firmę oraz jak długo musi być aktywna? Co w przypadku zawieszenia działalności?

Nie ma obostrzeń związanych z długością okresu prowadzenia działalności oraz ewentualnymi okresami przerwy w prowadzeniu działalności. W Bazie może znaleźć się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi w obszarze edukacji i rozwoju oraz prowadzi aktywną działalność.

 

 1. Czy w przypadku, gdy osoba dołączona do profilu firmy zwolni się z pracy można ograniczyć jej uprawnienia w dostępie do systemu w ramach tego profilu?

Dane w Karcie Podmiotu można edytować m.in. zmianie może podlegać lista osób posiadających uprawnienia do wprowadzania w imieniu podmiotu danych do systemu. Aby kogoś dodać/usunąć należy po zalogować się, wybrać opcję „Pracuj jako podmiot świadczący usługi rozwojowe”, następnie „Pracuj jako”. W module użytkownika należy wybrać opcję Osoby zarządzające profilem.

Pracownik może również sam zawnioskować o zarządzanie profilem. Po zalogowaniu się, jako uczestnik indywidualny musi wybrać zakładkę Zaproszenia / wnioski.

 

 1. Jakie szkolenia znajdują się w Bazie?

W Bazie Usług Rozwojowych znajdują się zweryfikowani przez Administratora dostawcy usług, na które może się zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych, oraz takich, których koszty uczestnik pokrywa z własnych środków. Wszystkie szkolenia można odnaleźć wykorzystując wyszukiwarkę usług znajdującą się w serwisie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 1. Chciałabym zapytać, czy możliwe jest otrzymywanie informacji o szkoleniach, z wybranych przeze mnie dziedzin, bezpośrednio na maila?

W celu otrzymywania informacji o szkoleniach, którymi jest Pani potencjalnie zainteresowana należy w wyszukiwarce na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl wskazać kategorie usług, którymi jest Pani zainteresowana, zakres terytorialny, ew. bliżej wskazać tematy w polu „Szukaj po frazie” a następnie kliknąć pole „SUBSKRYBUJ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś błąd