Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 sierpnia 2017 r. dotyczącego planowanej zmiany podstawy prawnej przeprowadzania audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych oraz w związku komunikatem z dnia 1 września 2017 r. informującego o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678), przedstawiamy Państwu obowiązujący:

Szczegółowy zakres audytu funkcjonowania podmiotu w BUR – arkusz do samooceny

Nowy arkusz samooceny w wersji 2.0 obowiązuje dla audytów prowadzonych od 2 września 2017 r. i uwzględnia wszystkie zmiany mające związek z ograniczeniem zakresu i kryteriów audytów prowadzonych na zasadach określonych w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1678).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 656, z 2015 r. poz. 1373 oraz z 2016r. poz. 1129), które traci moc z dniem 2 września 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475). W związku z powyższym jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem BUR, w tym załącznikiem nr 4 – Zasady funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych w KSU, a przepisami prawa rozstrzygać należy na podstawie obowiązującego aktu prawnego.

Do pobrania:

Arkusz samooceny - wersja 2.0 obowiązuje od 2 września 2017 r.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 września 2017 r. zamieszczonego na stronie serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dotyczącego zmian przepisów Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w z związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678), informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 07.09.2017 r.).

Jednocześnie informujemy, iż w zakładce Baza wiedzy zaktualizowano procedurę oraz formularz zgłoszenia nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji.

Następny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany po dokonaniu oceny kolejnych certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:
 
aktualna lista certyfikatów i akredytacji - stan na 07.09.2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 września zmianie uległy przepisy Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) został przekształcony w rejestr podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostaje zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia:

1. Uporządkowana została treść wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego (dotyczącego wymagań dla osób świadczących usługi) oraz warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług.

2. Wydłużony został okres obowiązywania certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji z 3 do 5 lat.

3. Rozszerzono katalog jednostek wydających certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji o jednostki sektora finansów publicznych.

4. Rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do rejestru na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma charakter otwarty.

5. Ograniczono zakres wymagań stawianych podmiotom zarejestrowanym w Bazie. Zmiany te zwiększają elastyczność w sposobie dokumentowania spełniania wymagań oraz pozwalają ograniczyć zakres weryfikacji prowadzonej podczas audytów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Pobierz)

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 29.08.2017 r.) Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

aktualna lista certyfikatów/akredytacji - stan na 29.08.2017

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze mamy przyjemność zaprosić na konferencję otwierającą projekt Lubuskie bony rozwojowe w subregionie zielonogórskim. Konferencja odbędzie się 6 września 2017 roku w Parku Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jej trakcie zaprezentowane zostaną informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz zasad rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji i dowiedzieć się, w jaki sposób może ubiegać się o dofinansowanie. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców, firmy szkoleniowe i doradcze oraz instytucje otoczenia biznesu z subregionu zielonogórskiego.

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo:

program_konferencji
Zgłoś błąd