Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 września 2017 r. zamieszczonego na stronie serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dotyczącego zmian przepisów Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w z związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678), informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 07.09.2017 r.).

Jednocześnie informujemy, iż w zakładce Baza wiedzy zaktualizowano procedurę oraz formularz zgłoszenia nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji.

Następny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany po dokonaniu oceny kolejnych certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:
 
aktualna lista certyfikatów i akredytacji - stan na 07.09.2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 września zmianie uległy przepisy Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) został przekształcony w rejestr podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostaje zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia:

1. Uporządkowana została treść wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego (dotyczącego wymagań dla osób świadczących usługi) oraz warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług.

2. Wydłużony został okres obowiązywania certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji z 3 do 5 lat.

3. Rozszerzono katalog jednostek wydających certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji o jednostki sektora finansów publicznych.

4. Rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do rejestru na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma charakter otwarty.

5. Ograniczono zakres wymagań stawianych podmiotom zarejestrowanym w Bazie. Zmiany te zwiększają elastyczność w sposobie dokumentowania spełniania wymagań oraz pozwalają ograniczyć zakres weryfikacji prowadzonej podczas audytów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Pobierz)

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 29.08.2017 r.) Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

aktualna lista certyfikatów/akredytacji - stan na 29.08.2017

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze mamy przyjemność zaprosić na konferencję otwierającą projekt Lubuskie bony rozwojowe w subregionie zielonogórskim. Konferencja odbędzie się 6 września 2017 roku w Parku Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jej trakcie zaprezentowane zostaną informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz zasad rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji i dowiedzieć się, w jaki sposób może ubiegać się o dofinansowanie. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców, firmy szkoleniowe i doradcze oraz instytucje otoczenia biznesu z subregionu zielonogórskiego.

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo:

program_konferencji

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych w dniu 20 kwietnia 2017 r. (http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/251-audyty-funkcjonowania-podmiotow-w-bazie-uslug-rozwojowych) pragniemy poinformować o planowanej w najbliższym czasie zmianie podstawy prawnej przeprowadzania audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) zmienione zostaną zapisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) (zwana dalej: „ustawą o PARP”).

Z dniem wejścia w życie zmian do ustawy o PARP, tj. 2 września 2017 r., Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) staje się rejestrem podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych (doradczych i szkoleniowych).

Tym samym dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 656, z 2015 r. poz. 1373 oraz z 2016 r. poz. 1129) (dalej: „rozporządzenie KSU”) zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (dalej: „rozporządzenie BUR”). Planowane wejście w życie rozporządzenia BUR to 2 września 2017 r.

więcej

Zgłoś błąd