Pomoc

W związku zastrzeżeniami podniesionymi przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej odnośnie do kryteriów rejestracji usługodawców, przyjętych w toku konsultacji społecznych, PARP opracowała nowe warunki wpisu do RUR określające wymogi jakościowe dotyczące podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków EFS, przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER w dniu 10 lutego 2016 r. (link).  Skutkiem wprowadzanych zmian jest konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (rozporządzenie KSU), uwzgledniającej nowe warunki rejestracji. Po nowelizacji rozporządzenia KSU o wpis do RUR będą mogły ubiegać się podmioty, które posiadają system zapewnienia jakości usług potwierdzony m.in. posiadaniem certyfikatu znajdującego się na liście prowadzonej przez PARP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia opis koncepcji funkcjonowania podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych oraz zestawienie wszystkich uwag nadesłanych w trakcie konsultacji dotyczących wymagań w zakresie jakości usług rozwojowych. Dokumenty te stanowią uzupełnienie koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący POWER 10 lutego 2016r. Opis ww. koncepcji znajduje się w poprzednim komunikacie.

Pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim, których uwagi i propozycje przyczyniły się do ustalenia ostatecznego kształtu ww. wymagań.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem koncepcji funkcjonowania podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Przedstawiamy również zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji wraz ze stanowiskiem PARP. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu 10 lutego 2016 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój podjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Ww. wymagania są rezultatem konsultacji społecznych prowadzonych w IV kwartale 2015 r.

więcej

Przeprowadzenie oceny wartości kapitału ludzkiego jest procesem skomplikowanym i stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Firmy, które dysponują narzędziami wspierającymi realizację tego zadania mają podstawy do podejmowania decyzji personalnych, mogą lepiej ocenić potrzeby rozwojowe pracowników, opracować pogłębioną diagnozę kapitału ludzkiego z rekomendacją wykorzystania jego potencjału w budowie silnej pozycji rynkowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła rozwiązanie, które pomoże przedsiębiorcom w diagnozie potencjału - Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL). Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami eksperckimi pani Justyny Nosko, która była koordynatorem projektu NKL.

więcej

Czy polscy przedsiębiorcy prawidłowo interpretują różnice pomiędzy coachingiem a mentoringiem? Czy potrafią w pełni korzystać z obydwu tych metod rozwoju? Jakie szanse daje firmom dobrze przeprowadzony mentoring?  Zapraszamy do zapoznania się z zapisem rozmowy z Przemysławem Duchniewiczem, Prezesem European Mentoring and Coaching Council Polska (EMCC) i Małgorzatą Matusiak, Członkiem Zarządu EMCC.

więcej

Zgłoś błąd